Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Τρίτη καταγγελία κατά της Ελληνογαλλίδας υπουργού Χρ. Ζαχαροπούλου για σεξουαλική κακοποίηση

Πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες σε βάρος της Ελλη­νο­γαλ­λί­δας υφυ­πουρ­γού της κυβέρ­νη­σης Μακρόν, Χρυ­σού­λας Ζαχα­ρο­πού­λου, η οποία ερευ­νά­ται ήδη για δύο βια­σμούς την περί­ο­δο που εξα­σκού­σε την ιατρι­κή ως γυναικολόγος.

Η πρώ­τη καταγ­γε­λία ήρθε στις 25 Μαΐ­ου και η δεύ­τε­ρη στις 16 Ιου­νί­ου. Οι καταγ­γε­λί­ες, οι οποί­ες φαί­νε­ται να αφο­ρούν την περί­ο­δο που η 46χρονη υφυ­πουρ­γός με κατα­γω­γή από την Σπάρ­τη ήταν εκτός πολι­τι­κής σκη­νής και ασκού­σε την ιατρι­κή, κάνουν λόγο για «βια­σμό», με την εισαγ­γε­λία του Παρι­σιού που ασχο­λεί­ται με την υπό­θε­ση να σημειώ­νει ότι εξε­τά­ζο­νται «μέσα σε ιατρι­κό πλαίσιο».

Μία τρί­τη γυναί­κα, που ονο­μά­ζε­ται «Jade» και είναι 26 ετών, δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο την Τετάρ­τη ότι είχε δεχθεί «σεξουα­λι­κή επί­θε­ση» από τη κα Ζαχα­ρο­πού­λου όταν την είχε επι­σκε­φθεί για να τη συμ­βου­λευ­τεί στο θέμα της ενδο­μη­τρί­ω­σης που αντιμετώπιζε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο