Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Τρίτη σύλληψη για την επίθεση στη Νίκαια

Ένα τρί­το πρό­σω­πο, για το οποίο υπάρ­χουν υπο­ψί­ες ότι είχε σχέ­ση με τον δεύ­τε­ρο ύπο­πτο που συνε­λή­φθη χθες Παρα­σκευή το βρά­δυ, τέθη­κε υπό κρά­τη­ση σε σχέ­ση με την επί­θε­ση με μαχαί­ρι με τρεις νεκρούς την Πέμ­πτη στην βασι­λι­κή Νοτρ Νταμ της Νίκαιας, στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Γαλ­λία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα δικα­στι­κή πηγή.

Πρό­κει­ται για έναν 33χρονο, ο οποί­ος ήταν παρών κατά τις έρευ­νες που έκα­ναν χθες το βρά­δυ αστυ­νο­μι­κοί στο σπί­τι του δεύ­τε­ρου προ­σώ­που που συνε­λή­φθη ως ύπο­πτο ότι είχε έρθει σε επα­φή με τον δρά­στη την παρα­μο­νή της επί­θε­σης. “Προ­σπα­θού­με να διευ­κρι­νί­σου­με τι ρόλο δια­δρα­μά­τι­σε σε όλο αυτό”, διευ­κρί­νι­σε η δικα­στι­κή πηγή.

Ο δεύ­τε­ρος ύπο­πτος που συνε­λή­φθη χθες είναι ηλι­κί­ας 35 ετών και έχει επί­σης τεθεί υπό κράτηση.

Την Πέμ­πτη είχε συλ­λη­φθεί ένας 47χρονος, ο οποί­ος φαι­νό­ταν την παρα­μο­νή της επί­θε­σης να στέ­κε­ται δίπλα στον επι­τι­θέ­με­νο, έναν 21χρονο Τυνή­σιο που είχε πρό­σφα­τα φτά­σει στην Ευρώ­πη, σε εικό­νες από κάμε­ρες παρα­κο­λού­θη­σης. Και αυτός τέθη­κε υπό κρά­τη­ση σήμε­ρα το πρωί, διευ­κρί­νι­σε η δικα­στι­κή πηγή.

Οι αρχές προ­σπα­θούν να διευ­κρι­νί­σουν αν ο επι­τι­θέ­με­νος είχε συνερ­γούς και πως είχε προ­μη­θευ­τεί τα δύο τηλέ­φω­να που βρέ­θη­καν σε τσά­ντα του η οποία περιεί­χε προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να. Οι αρχές ερευ­νούν εξάλ­λου τα δύο κινη­τά που βρέθηκαν.

Σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία της έρευ­νας, ο 21χρονος Τυνή­σιος Μπρα­χίμ Ισά­ουι έφτα­σε στη Νίκαια την παρα­μο­νή ή δύο ημέ­ρες πριν από την επί­θε­ση στην βασι­λι­κή Νοτρ Νταμ.

Την Πέμ­πτη το πρωί, μπή­κε στην εκκλη­σία και δολο­φό­νη­σε μια 60χρονη γυναί­κα, την Ναντίν Ντε­βι­γιέ και τον 55χρονο νεω­κό­ρο της εκκλη­σί­ας Βεν­σάν Λοκές.

Μια 44χρονη Βρα­ζι­λιά­να, μητέ­ρα τριών παι­διών, η Σιμό­νε Μπα­ρέ­το Σίλ­βα, την οποία μαχαί­ρω­σε αρκε­τές φορές, υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά της σε ένα κοντι­νό εστια­τό­ριο στο οποίο είχε προσφύγει.

Ο Ισά­ουι δια­κο­μί­σθη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νος από τα πυρά των αστυ­νο­μι­κών που τον έθε­σαν υπό έλεγ­χο στο νοσο­κο­μείο Παστέρ της Νίκαιας. Ακό­μη δεν έχει ανα­κτή­σει τις αισθή­σεις του και δεν μπο­ρεί να ανα­κρι­θεί από την αστυνομία.

Προς το παρόν άγνω­στο παρα­μέ­νει το κίνη­τρο και η δια­δρο­μή που ακο­λού­θη­σε ο νεα­ρός άνδρας, ο οποί­ος είχε εγκα­τα­λεί­ψει στα μέσα Σεπτεμ­βρί­ου την Τυνη­σία, όπου ζού­σε με την οικο­γέ­νειά του.

Στις 20 Σεπτεμ­βρί­ου έφτα­σε στην Λαμπε­ντού­ζα στην Ιτα­λία, ενώ φέρε­ται ότι στις 9 Οκτω­βρί­ου απο­βι­βά­στη­κε στο Μπά­ρι, στο νότιο τμή­μα της χώρας.

Σύμ­φω­να με την μητέ­ρα του, ο Μπρα­χίμ Ισά­ουι, ο οποί­ος επι­σκεύ­α­ζε μοτο­σι­κλέ­τες, προ­σευ­χό­ταν για δυό­μι­ση χρό­νια. “Δεν έβγαι­νε και δεν είχε επι­κοι­νω­νία με κόσμο”, δήλω­σε στο AFP.

Στην Τυνη­σία ήταν γνω­στός στις αρχές για αδι­κή­μα­τα του κοι­νού ποι­νι­κού δικαί­ου για βία και ναρ­κω­τι­κά, σύμ­φω­να με την τυνη­σια­κή δικαιο­σύ­νη, η οποία άρχι­σε επί­σης έρευ­να για την επί­θε­ση στη Νίκαια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο