Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Τρεις σκίνχεντς δικάζονται για τον θάνατο του 18χρονου αντιφασίστα Κλεμάν Μερίκ το 2013

Η δίκη τριών σκίν­χεντς οι οποί­οι εμπλέ­κο­νται στον θάνα­το του Κλε­μάν Μερίκ, γάλ­λου φοι­τη­τή που σκο­τώ­θη­κε το 2013 στη διάρ­κεια συμπλο­κής και έγι­νε το σύμ­βο­λο της αντι­φα­σι­στι­κής στρά­τευ­σης, άρχι­σε χτες στο κακουρ­γιο­δι­κείο του Παρισιού.

Έπει­τα από μια ανα­βο­λή εξαι­τί­ας της καθυ­στε­ρη­μέ­νης άφι­ξης ενός από τους κατη­γο­ρου­μέ­νους, ο οποί­ος είχε κρα­τη­θεί για έλεγ­χο ταυ­τό­τη­τας, σύμ­φω­να με τον δικη­γό­ρο του, η εμβλη­μα­τι­κή αυτή δίκη θα διαρ­κέ­σει δύο εβδομάδες.

Οι δύο βασι­κοί κατη­γο­ρού­με­νοι, ο Εστε­μπάν Μορι­γιό και ο Σαμου­έλ Ντι­φούρ, 25 ετών, έχουν περά­σει μερι­κούς μήνες προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι, αλλά η περί­ο­δος της προ­φυ­λά­κι­σής τους έχει λήξει. Δικά­ζο­νται για βιαιό­τη­τες «που επέ­φε­ραν τον θάνα­το χωρίς πρό­θε­ση» και δια­πρά­χθη­καν και από τους δύο μαζί και με όπλο –μια σιδε­ρο­γρο­θιά. Μπο­ρεί να τους επι­βλη­θεί ποι­νή κάθειρ­ξης έως 20 ετών.

Ένας τρί­τος σκίν­χεντ, ο Αλε­ξά­ντρ Ερό, 29 ετών, δικά­ζε­ται επί­σης για βιαιό­τη­τες και μπο­ρεί να κατα­δι­κα­σθεί σε φυλά­κι­ση 5 ετών.

Χωρίς ξυρι­σμέ­να κεφά­λια ούτε κοντο­μά­νι­κα που να αφή­νουν να φαί­νο­νται τα τατουάζ τους, οι κατη­γο­ρού­με­νοι φορού­σαν σκού­ρα που­κά­μι­σα και σακά­κια και απέ­φευ­γαν να στρα­φούν προς τα εδώ­λια της πολι­τι­κής αγω­γής, όπου βρί­σκο­νται οι γονείς του Κλε­μάν, η Ανιές και ο Πολ-Ανρί Μερίκ, ο οποί­ος πριν μπει στην αίθου­σα, είπε πως περι­μέ­νει από τη δίκη «την αλή­θεια για τις συν­θή­κες στις οποί­ες σκο­τώ­θη­κε ο Κλε­μάν». «Αυτοί που επι­τέ­θη­καν στον Κλε­μάν ανή­καν σε μια νεο­να­ζι­στι­κής έμπνευ­σης πολι­τι­κή κίνη­ση η οποία προ­κρί­νει τη βία στη δρά­ση της, συνε­πώς η δίκη αυτή θα είναι επί­σης μια δίκη των βιαιο­τή­των της άκρας δεξιάς», τόνισε.

Αντί­θε­τα οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης ζήτη­σαν «να αφή­σου­με την πολι­τι­κή στην άκρη» για να «δια­πι­στώ­σου­με τα γεγο­νό­τα», ενώ έκα­ναν λόγο για «αμοι­βαί­ες βιαιότητες».

Η ετυ­μη­γο­ρία θα ανα­κοι­νω­θεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο