Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Φοιτητές κατασκήνωσαν έξω από τη Βουλή για τα πανάκριβα ενοίκια και τρόφιμα (VIDEO)

Σε κινη­το­ποι­ή­σεις για το φλέ­γον ζήτη­μα της φοι­τη­τι­κής στέ­γης έχουν προ­χω­ρή­σει από τη Δευ­τέ­ρα φοι­τη­τές σε πανε­πι­στή­μια της Γαλ­λί­ας.

Οι φοι­τη­τές δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την κακή κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νται οι φοι­τη­τι­κές εστί­ες, για τη δυσκο­λία πολ­λών φοι­τη­τών να έχουν πρό­σβα­ση στις εστί­ες, λόγω των εισο­δη­μα­τι­κών περιο­ρι­σμών, αλλά και για τα πανά­κρι­βα ενοί­κια που καλού­νται να πλη­ρώ­σουν όσοι τελι­κά δεν εξα­σφα­λί­ζουν ένα δωμά­τιο σε αυτές.

Στο Μπορ­ντό και στη Λιλ, οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι έστη­σαν χθες σκη­νές μπρο­στά από τα πανε­πι­στή­μιά τους σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας, ενώ τη σκυ­τά­λη πήραν χθες οι φοι­τη­τές του Παρι­σιού, οι οποί­οι έχουν κατα­σκη­νώ­σει έξω από το κτί­ριο της Εθνοσυνέλευσης!

Σε ανάρ­τη­σή του στο X (πρώ­ην twitter) το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Γαλ­λία: Η χώρα που θα φιλο­ξε­νή­σει τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες δεν μπο­ρεί να στε­γά­σει τους φοι­τη­τές της@unionetudiante_διαμαρτυρίες για την κακή στέ­γα­ση και το κόστος των σπου­δών κατα­σκη­νώ­νο­ντας μπρο­στά από τη Γαλ­λι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στο Παρί­σι και πολ­λές άλλες πόλεις. Στε­κό­μα­στε αλλη­λέγ­γυοι στους φοι­τη­τές που αγω­νί­ζο­νται για το μέλ­λον τους!».


Η κακή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας των φοι­τη­τών απο­δει­κνύ­ε­ται και από το γεγο­νός ότι έχουν αυξη­θεί κατα­κό­ρυ­φα οι ουρές μπρο­στά από τις τρά­πε­ζες τροφίμων.

Οι εικό­νες μπρο­στά από την τρά­πε­ζα τρο­φί­μων στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη της Λιόν μιλούν από μόνες τους.

Η ουρά που σχη­μα­τί­ζουν οι φοι­τη­τές, προ­κει­μέ­νου να λάβουν δωρε­άν τρό­φι­μα, περι­κυ­κλώ­νει το κτί­ριο, με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους να εκτι­μούν ότι ο αριθ­μός των νέων ανθρώ­πων που βρί­σκο­νται σε επι­σι­τι­στι­κό κίν­δυ­νο αυξά­νε­ται με γεω­με­τρι­κή πρόοδο…

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο