Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΑΛΛΙΑ: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 13 Φλεβάρη

Σε νέες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­σα­να­το­λί­ζο­νται οι εργα­ζό­με­νοι και τα συν­δι­κά­τα της Γαλ­λί­ας, ζητώ­ντας την από­συρ­ση της νέας αντια­σφα­λι­στι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης, που στις 17 Φλε­βά­ρη θα αρχί­σει να συζη­τιέ­ται στη Βουλή.

Εκτός από τις 20 του μήνα οπό­τε έχει ήδη εξαγ­γελ­θεί νέα «μέρα πανε­θνι­κής δρά­σης», μια σει­ρά χώρων απο­φα­σί­ζουν κινη­το­ποι­ή­σεις και στις 13 Φλε­βά­ρη, καλώ­ντας σε νέα 24ωρη απερ­γία. Τέτοια από­φα­ση έλα­βε ήδη το Εργα­τι­κό Κέντρο Μασ­σα­λί­ας, που εκτός από το απερ­για­κό κάλε­σμα για τις 13/2, απευ­θύ­νει και κάλε­σμα σε κινη­το­ποι­ή­σεις την παρα­μο­νή, 12 του μήνα.

Tous et toutes en grève !
🚩  Όλοι στην απεργία! 🎈

Σε 24ωρη απερ­γία στις 13 Φλε­βά­ρη καλεί και η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία (FNIC) που καλεί σε απερ­γία και στις 20 του μήνα.

Ευχαριστήριο σε ΠΑΜΕ και ΠΣΟ

Στο μετα­ξύ, σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ τονί­ζει ότι «η στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη της ΠΣΟ και των ταξι­κών συν­δι­κά­των διε­θνώς στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων της Γαλ­λί­ας έχει απο­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό όπλο στους αγώ­νες και τις απερ­γί­ες που κρα­τά­νε πάνω από 2 μήνες». Μάλι­στα, «θέλο­ντας να εκφρά­σουν την ευγνω­μο­σύ­νη τους προς την ΠΣΟ και τους εργά­τες του κόσμου το Εργα­τι­κό Κέντρο Βαλ ντε Μαρν δημο­σί­ευ­σε φωτο­γρα­φί­ες από τις 6 Φλε­βά­ρη, μέρα απερ­γί­ας και κινη­το­ποι­ή­σε­ων στη Γαλ­λία, όπου οι εργα­ζό­με­νοι στη συγκέ­ντρω­ση στο Παρί­σι κρα­τά­νε αφι­σά­κια με το μήνυ­μα “ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ” και “ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΣΟ”.

Ταυ­τό­χρο­να ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου Βαλ ντε Μαρν, Cedric Quintin, σημείωσε:

“Είναι μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση ευγνω­μο­σύ­νης, αλλη­λεγ­γύ­ης και ταξι­κού διε­θνι­σμού προς την Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία. Αγω­νι­στι­κό μήνυ­μα στους συντρό­φους μας στο Σαντιά­γο, της Γενι­κής Ενω­σης Εργα­τών της Κού­βας, του ΠΑΜΕ στην Ελλά­δα, της CGT Μπουρ­κί­να Φάσο… Για τις συντά­ξεις μας και για έναν καλύ­τε­ρο κόσμο! Δεν παρα­δί­δου­με τίποτα”.

Παράλ­λη­λα, η Ομο­σπον­δία Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας FNIC CGT Γαλ­λί­ας, μέλος της ΠΣΟ, απέ­στει­λε στο ΠΑΜΕ μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης όπου σημειώνει:

“Αγα­πη­τοί σύντροφοι,
Η FNIC CGT εκφρά­ζει τη στή­ρι­ξή της και σας επι­βε­βαιώ­νει για την αλλη­λεγ­γύη της στον αγώ­να που διε­ξά­γε­τε ενά­ντια στη διά­λυ­ση των συντα­ξιο­δο­τι­κών και ασφα­λι­στι­κών συστημάτων.
Η διά­λυ­ση αυτή, όπως αυτή που επι­χει­ρεί να επι­βά­λει η κυβέρ­νη­ση της Γαλ­λί­ας σε εμάς, είναι μόνο μια απά­ντη­ση στις εντο­λές των καπι­τα­λι­στών που θέλουν με κάθε κόστος να βάλουν χέρι στα οικο­νο­μι­κά των συστη­μά­των Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σής μας.
Ομως είμα­στε σίγου­ροι ότι οι εργα­ζό­με­νοι της Ελλά­δας θα τους δώσουν την αρμό­ζου­σα απά­ντη­ση, ότι οι συντά­ξεις και η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση είναι δικά μας και όχι των τραπεζιτών!
Ζήτω ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων της Ελλά­δας και της Γαλλίας
Ζήτω η διε­θνι­στι­κή αλληλεγγύη
Ομο­σπον­δια­κή Γραμ­μα­τεία FNIC CGT”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο