Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΑΛΛΙΑ: Νέες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

Με απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις οι εργα­ζό­με­νοι της Γαλ­λί­ας εξέ­φρα­σαν σήμε­ρα, για τρί­τη φορά μέσα στο τελευ­ταίο δεκα­πεν­θή­με­ρο την αντί­θε­σή τους στο αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση και ειδι­κό­τε­ρα στην προ­τει­νό­με­νη αύξη­ση της ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης από τα 62 χρό­νια που είναι σήμε­ρα στα 64 χρόνια.

Οι απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις έγι­ναν ιδιαί­τε­ρα αισθη­τές στους τομείς των μετα­φο­ρών, της παι­δεί­ας αλλά και στις μεγά­λες κρα­τι­κές και ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις. Συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις έγι­ναν εκ νέου σε περί­που δια­κό­σιες γαλ­λι­κές πόλεις, με το συν­δι­κά­το CGT να υπο­λο­γί­ζει τους δια­δη­λω­τές σε περί­που 2 εκατομμύρια.

Τα συν­δι­κά­τα ανα­κοί­νω­σαν πως το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το θα γίνουν νέες δια­δη­λώ­σεις κατά τις ανα­μόρ­φω­σης του συντα­ξιο­δο­τι­κού συστή­μα­τος, η οποία προς το παρόν απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο δια­βού­λευ­σης στη γαλ­λι­κή Εθνοσυνέλευση.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Φιόντορ Μ. Ντοστογιέφσκι
Ο Μέγας Ιεροεξεταστής

Παγκό­σμιο, δια­χρο­νι­κό αρι­στούρ­γη­μα το κεφά­λαιο του «Μεγά­λου ιερο­ε­ξε­τα­στή», απο­τε­λεί ένα λίβε­λο, το μεγά­λο «κατη­γο­ρώ» του Ντο­στο­γιέφ­σκι για τον απάν­θρω­πα κατα­πιε­στι­κό, διε­στραμ­μέ­να δολο­φο­νι­κό ρόλο της εκκλη­σί­ας, στο όνο­μα μάλι­στα της θρη­σκεί­ας, παρι­στά­νο­ντας τον επί γης εκπρό­σω­πο του «θεού», γρά­φο­ντας αυτή, αυθαί­ρε­τα τις «εντο­λές» του θεού, και πολε­μώ­ντας, αδυ­σώ­πη­τα, εγκλη­μα­τι­κά, το υπέρ­τα­το δικαί­ω­μα του ανθρώ­που: Ελεύ­θε­ρα να σκέ­φτε­ται, να βού­λε­ται, να πιστεύ­ει όποιον «θεό» θέλει ή να μην πιστεύει.

Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Χρο­νο­λο­γία έκδο­σης: Φεβρουά­ριος 2023
Συγ­γρα­φέ­ας:  Φιό­ντορ Μ. Ντοστογιέφσκι
Μετά­φρα­ση: Α. Μπασιλάρη
Πρό­λο­γος: Άννε­κε Ιωαννάτου
Εικό­να εξω­φύλ­λου Heilige Carolus Borromeüs, Gérard Edelinck 1666–1707, Rijksmuseum, Amsterdam
Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
Αριθ­μός σελί­δων: 48
Δια­στά­σεις: 14Χ21
ISBN: 978–618-5685–20‑1
Τιμή 8,48 (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο