Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλικές βουλευτικές εκλογές: «Για μια χούφτα ψήφους» μπροστά η παράταξη Μακρόν

«Για μια χού­φτα ψήφους» η προ­σκεί­με­νη στον Εμα­νου­έλ Μακρόν παρά­τα­ξη «Μαζί» κατα­λαμ­βά­νει τελι­κά την πρώ­τη θέση στον πρώ­το γύρο των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών που διε­ξή­χθη­σαν την Κυρια­κή στη Γαλλία.

Κατά εκτι­μή­σεις που έγι­ναν γνω­στές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας, η παρά­τα­ξη της προ­ε­δρι­κής πλειο­ψη­φί­ας εμφα­νί­ζε­ται να συγκε­ντρώ­νει περί­που 20.000 ψήφους περισ­σό­τε­ρες από την «Λαϊ­κή Ένω­ση» του ηγέ­τη της γαλ­λι­κής αρι­στε­ράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η παρά­τα­ξη «Μαζί» συγκε­ντρώ­νει το 25,75% των ψήφων ένα­ντι 25,66% της «Λαϊ­κής Ενωσης».

Και οι δυο πλευ­ρές ευελ­πι­στούν ωστό­σο ότι την ερχό­με­νη Κυρια­κή η απο­χή θα είναι μικρό­τε­ρη, προσ­δο­κώ­ντας πως αυτό θα είναι προς όφε­λος τους.

Ένα από τα ερω­τή­μα­τα που τίθε­νται ενό­ψει του δεύ­τε­ρου γύρου των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών είναι ποια θέση θα πάρουν τα κόμ­μα­τα στις περι­φέ­ρειες τα οποία στον δεύ­τε­ρο γύρο δεν θα έχουν δικό τους υποψήφιο.
Η Μαρίν Λεπέν είπε πως καλεί τους ψηφο­φό­ρους της να μην πάρουν θέση στο δίλημ­μα Μακρόν ή Μελανσόν.

Η προ­σκεί­με­νη στον κ. Μακρόν παρά­τα­ξη ανα­κοί­νω­σε πως σε περι­φέ­ρειες που θα ανα­με­τρη­θούν υπο­ψή­φιος προ­σκεί­με­νος στον κ. Μελαν­σόν με υπο­ψή­φιο προ­σκεί­με­νο στην κα Λεπέν «θα κρί­νει κατά περίπτωση».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο