Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλικές εκλογές: Νικητής ο Μακρόν με 58,2%

Επα­νε­κλο­γή του Εμα­νου­έλ Μακρόν με ποσο­στό 58,2% δίνουν τα επί­ση­μα exit poll που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν μετά το κλεί­σι­μο των καλ­πών σε όλη την χώρα στις 9 μ.μ. ώρα Ελλά­δος. Η Μαρίν Λεπέν απο­σπά ποσο­στό 41,8% των ψήφων.

Η απο­χή υπο­λο­γί­ζε­ται στο 28% εκτι­μούν, ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσο­στά απο­χής σε γαλ­λι­κή εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση των τελευ­ταί­ων δεκαετιών.

Ωστό­σο είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι πριν καλά — καλά ανοί­ξουν οι κάλ­πες για αυτήν την εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση, όλες οι πλευ­ρές του αστι­κού πολι­τι­κού σκη­νι­κού έχουν μπει «στα γεμά­τα» στα παζά­ρια και τη συζή­τη­ση για τον λεγό­με­νο «γ’ γύρο», για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του Ιούνη.

Στο επί­κε­ντρο των εκλο­γι­κών δια­δι­κα­σιών, όπως και των σχε­τι­κών διερ­γα­σιών σε αστι­κά κόμ­μα­τα και επι­τε­λεία, μπαί­νει η ανα­μόρ­φω­ση του «πολι­τι­κού χάρ­τη» της χώρας, με ζητού­με­νο την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη υπη­ρέ­τη­ση των στρα­τη­γι­κών συμ­φε­ρό­ντων του γαλ­λι­κού κεφα­λαί­ου και την ενσω­μά­τω­ση της εντει­νό­με­νης λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας, σε συν­θή­κες διε­θνών ανα­κα­τα­τά­ξε­ων και μεγά­λης όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο