Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλικές εκλογές: Ο Μακρόν μπροστά, θα αναμετρηθεί με τη Λεπέν στο β’ γύρο

Ο απερ­χό­με­νος αρχη­γός του κρά­τους Εμα­νου­έλ Μακρόν όπως ανα­με­νό­ταν επι­κρά­τη­σε στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Γαλ­λία που διε­ξή­χθη χθες Κυρια­κή, ακο­λου­θού­με­νος από την επι­κε­φα­λής της γαλ­λι­κής άκρας δεξιάς Μαρίν Λεπέν, με την οποία θα ανα­με­τρη­θεί στον δεύ­τε­ρο και καθο­ρι­στι­κό γύρο της 24ης Απρι­λί­ου, μάχη ωστό­σο που αναγ­γέλ­λε­ται πολύ πιο αμφίρ­ρο­πη απ’ ό,τι το 2017.

Ο κ. Μακρόν εξα­σφά­λι­σε ποσο­στό 28,1 ως 29,5% των ψήφων, ενώ η κυρία Λεπέν από το 23,3 ως το 24,4%, κατά τους υπο­λο­γι­σμούς τεσ­σά­ρων ινστι­τού­των δημο­σκο­πή­σε­ων (IFOP-Fiducial, OpinionWay, Elabe, Ipsos). Ωστό­σο το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο εκτι­μά πως ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος εξα­σφά­λι­σε κάτι παρα­πά­νω, γύρω στο 30%, έπει­τα από μια παρά­ξε­νη προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία, που επι­σκί­α­σαν κατά σει­ρά η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού και ο πόλε­μος στην Ουκρανία.

Οι δύο μονο­μά­χοι κάλε­σαν αμέ­σως σε συσπεί­ρω­ση. Ο κ. Μακρόν ευχα­ρί­στη­σε όσους εκ των ατυ­χη­σά­ντων υπο­ψη­φί­ων κάλε­σαν τους ψηφο­φό­ρους τους να εγγυ­η­θούν ότι η άκρα δεξιά θα ηττη­θεί. Η κυρία Λεπέν κάλε­σε «όλους όσοι δεν ψήφι­σαν» τον απερ­χό­με­νο κεντρώο φιλε­λεύ­θε­ρο πρό­ε­δρο να «συντα­χθούν» με εκείνη.

Ο κ. Μακρόν δήλω­σε έτοι­μος να δημιουρ­γή­σει νέα δομή, για να συσπει­ρω­θεί, ανε­ξαρ­τή­τως «δια­φο­ρών», αυτό που απο­κά­λε­σε «ευρύ πολι­τι­κό κίνη­μα ενό­τη­τας και δράσης».

«Ο Μακρόν πρό­ε­δρος!», φώνα­ζαν, ανε­μί­ζο­ντας γαλ­λι­κές και ευρω­παϊ­κές σημαί­ες, κάπου χίλιοι ενθου­σιώ­δεις υπο­στη­ρι­κτές του χθες βρά­δυ, ανα­κου­φι­σμέ­νοι από την επί­δο­ση του προ­έ­δρου, μετρώ­ντας «και ένα, και δύο, και πέντε χρό­νια ακόμα».

Ο υπο­ψή­φιος της ριζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς Ζαν-Λικ Μελαν­σόν ήρθε τρί­τος, με ποσο­στό γύρω στο 20%, όχι πολύ χαμη­λό­τε­ρο από αυτό της κυρί­ας Λεπέν, κατά εται­ρεί­ες ερευνών.

Ενό­ψει δεύ­τε­ρου γύρου, οι πρώ­τες δημο­σκο­πή­σεις, χθες βρά­δυ, φέρουν τον κ. Μακρόν να επι­κρα­τεί, είτε ορια­κά (51–49% κατά το IFOP-Fiducial), είτε καθα­ρά (54–46% σύμ­φω­να με το Ipsos), ωστό­σο, σε κάθε περί­πτω­ση, πολύ λιγό­τε­ρο θριαμ­βευ­τι­κά από το 2017, όταν έλα­βε πάνω από το 66% των ψήφων.

Ζητού­με­νο για όλους τους υπο­ψη­φί­ους των αστι­κών δυνά­με­ων είναι πώς ακρι­βώς θα υπη­ρε­τή­σουν καλύ­τε­ρα τις στρα­τη­γι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων, οι οποί­ες με τη σει­ρά τους προ­ϋ­πο­θέ­τουν πολύ­μορ­φη κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επίθεσης.

Οι μονο­μά­χοι έχουν μπρο­στά τους δυο μεγά­λες προ­κλή­σεις. Η πρώ­τη είναι η απο­χή, που πλη­σί­α­σε το 30%. Η δεύ­τε­ρη είναι η προ­σέλ­κυ­ση των ψήφων των ανα­πο­φά­σι­στων, την ώρα που πολ­λοί Γάλ­λοι αντι­με­τω­πί­ζουν με δυσπι­στία ως αγα­νά­κτη­ση την πολι­τι­κή του κ. Μακρόν, για κάποιους εξ αυτών του «προ­έ­δρου των πλουσίων».

Η γαλ­λι­κή αρι­στε­ρά χωρίς εξαί­ρε­ση τάχθη­κε ενα­ντί­ον της υπο­ψή­φιας της άκρας δεξιάς, με πρώ­το τον κ. Μελαν­σόν. «Δεν πρέ­πει να πάει ούτε μια ψήφος στη Μαρίν Λεπέν», επα­νέ­λα­βε τρεις φορές στους υπο­στη­ρι­κτές του. Σοσια­λι­στές, οικο­λό­γοι απηύ­θυ­ναν την ίδια έκκλη­ση, ομοί­ως η υπο­ψή­φια της παρα­δο­σια­κής δεξιάς Βαλε­ρί Πεκρές (4,8%), παρό­τι κατ’ αυτή «ο Εμα­νου­έλ Μακρόν έπαι­ξε με τη φωτιά».

Θεω­ρη­τι­κά, οι υπο­ψή­φιοι οι ψήφοι υπέρ των οποί­ων μπο­ρούν να θεω­ρού­νται δεξα­με­νή για την κυρία Λεπέν είναι δύο, με σημα­ντι­κό­τε­ρο τον Ερίκ Ζεμούρ (γύρω στο 7%). Ο ακρο­δε­ξιός υπο­ψή­φιος, που για ορι­σμέ­νους ανα­λυ­τές έκα­νε «πιο εκλέ­ξι­μη» την κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν, κάλε­σε τους υπο­στη­ρι­κτές του χθες «να ψηφί­σουν την Μαρίν Λεπέν». Ο δεύ­τε­ρος είναι ο εθνι­κι­στής Νικο­λά Ντι­πόν-Ενιάν (γύρω στο 2%), που απηύ­θυ­νε την ίδια έκκλη­ση στους οπα­δούς του.

Ωστό­σο, το πόσο θα εισα­κου­στούν οι εκκλή­σεις των υπο­λοί­πων υπο­ψη­φί­ων που έμει­ναν εκτός κούρ­σας στους ψηφο­φό­ρους τους να φρά­ξουν τον δρό­μο της κυρί­ας Λεπέν μένει να απο­δει­χθεί, με δεδο­μέ­νη την προ­σω­πι­κό­τη­τα του κ. Μακρόν, ο οποί­ος δεν προ­κα­λεί ακρι­βώς συμπά­θεια στους υπο­στη­ρι­κτές της αρι­στε­ράς. Για τη Σαντρίν Ρου­σό των Πρα­σί­νων, ο πρό­ε­δρος καλά θα έκα­νε «να ψάξει τους ψηφο­φό­ρους της αρι­στε­ράς και των οικο­λό­γων έναν προς έναν». Ο πολι­το­λό­γος Πασκάλ Περι­νό υπερ­θε­μα­τί­ζει: η κυρία Λεπέν μοιά­ζει ικα­νή να φθά­σει πολύ πιο μακριά από ό,τι το 2017, επο­μέ­νως ο κ. Μακρόν «πρέ­πει να κινη­το­ποι­η­θεί για να προ­σελ­κύ­σει ψήφους υπο­στη­ρι­κτών του Ζαν-Λικ Μελαν­σόν», τόνι­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ARTE.

Η επι­κρά­τη­ση της Μαρίν Λεπέν θα είχε μεγά­λο διε­θνή αντί­κτυ­πο ‑έχει παρο­μοια­στεί με το Brexit, ή την επι­κρά­τη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ το 2016 στις ΗΠΑ- με δεδο­μέ­νες τις θέσεις της, τη δια­κη­ρυγ­μέ­νη εχθρό­τη­τά της ένα­ντι της ευρω­παϊ­κής ολο­κλή­ρω­σης ή την πρό­θε­σή της να απο­σύ­ρει τη Γαλ­λία από το στρα­τιω­τι­κό σκέ­λος του NATO, για παρά­δειγ­μα. Θα ήταν διπλή πρω­τιά: θα σημα­το­δο­τού­σε την πρώ­τη επι­κρά­τη­ση ακρο­δε­ξιάς υπο­ψή­φιας στις κάλ­πες και την πρώ­τη ανά­δει­ξη γυναί­κας στην προ­ε­δρία. Ο Λουί Αλιό του Εθνι­κού Συνα­γερ­μού (Rassemblement national, RN), του κόμ­μα­τός της, είπε ενθου­σιω­δώς «ξεκι­νά­ει νέα εκλο­γι­κή διαδικασία».

Στιγ­μή-κλει­δί του επό­με­νου δεκα­πεν­θη­μέ­ρου προ­ε­ξο­φλεί­ται πως θα είναι η παρα­δο­σια­κή τηλε­μα­χία των δύο υπο­ψη­φί­ων την 20ή Απριλίου.

Το 2017, ο κ. Μακρόν σάρω­νε το γαλ­λι­κό πολι­τι­κό σκη­νι­κό και την αντί­πα­λό του (66,1% στον δεύ­τε­ρο γύρο), όμως φέτος η κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν ‑του πρώ­του υπο­ψή­φιου της άκρας δεξιάς που πέρα­σε στον δεύ­τε­ρο γύρο προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Γαλ­λία, το 2002- φάνη­κε καλύ­τε­ρα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη. Επι­κέ­ντρω­σε την προ­ε­κλο­γι­κή της εκστρα­τεία στην αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη και το βιο­τι­κό επί­πε­δο των Γάλ­λων ‑τη βασι­κή ανη­συ­χία του εκλο­γι­κού σώμα­τος, κατά τις δημο­σκο­πή­σεις- την ώρα που ο κ. Μακρόν, σε μεγά­λο βαθ­μό αφο­σιω­μέ­νος στη διπλω­μα­τία εν μέσω του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, δεν φάνη­κε να δίνει την απαι­τού­με­νη βαρύ­τη­τα στον πρώ­το γύρο. Το άνε­το προ­βά­δι­σμά του, που έφθα­νε ως και τις 10 μονά­δες κατά ορι­σμέ­νες δημο­σκο­πή­σεις μόλις έναν μήνα πριν από τις εκλο­γές, συρ­ρι­κνώ­θη­κε θεαματικά.

Για τον Αντριάν Τιε­ρί, 23χρονο υπο­στη­ρι­κτή του Εμα­νου­έλ Μακρόν, η Μαρίν Λεπέν γύρι­σε όλη τη Γαλ­λία στην προ­ε­κλο­γι­κή της εκστρα­τεία και απέ­δει­ξε ότι «ξέρει πώς να μιλή­σει στον κόσμο για τα χει­ρο­πια­στά προ­βλή­μα­τά του. Τις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες, εκεί­νος (ο πρό­ε­δρος Μακρόν) θα χρεια­στεί να στρέ­ψει πιο πολύ την προ­σο­χή του σε όσα συμ­βαί­νουν στη Γαλ­λία, να κάνει διά­λειμ­μα από τη διπλωματία».

Μόνη βεβαιό­τη­τα είναι πως η χθε­σι­νή ψηφο­φο­ρία επι­βε­βαί­ω­σε την κατάρ­ρευ­ση των δύο παρα­δο­σια­κών κομ­μά­των εξου­σί­ας στη Γαλ­λία, με την κυρία Πεκρές των Ρεπου­μπλι­κα­νών να μην ξεπερ­νά καν το 5% και την Αν Ινταλ­γκό, την υπο­ψή­φια των Σοσια­λι­στών του πρώ­ην προ­έ­δρου Φραν­σουά Ολάντ, να κατα­γρά­φει ακό­μη πιο απο­γοη­τευ­τι­κή επί­δο­ση, μένο­ντας κάτω από το 2% (στο 1,7%).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο