Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαρνιτούρα

Είναι φανε­ρή η αμη­χα­νία των υπο­ψη­φί­ων για την προ­ε­δρία του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων στε­λε­χών να εξη­γή­σουν τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή μπρο­στά στον δεύ­τε­ρο γύρο των εσω­κομ­μα­τι­κών εκλο­γών. Οπως δια­βε­βαί­ω­νε και ο Φάμελ­λος πριν από λίγο και­ρό, όλοι οι υπο­ψή­φιοι τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ λένε! Οπό­τε, τι να βρεις τώρα να πεις υπέρ της Αχτσιό­γλου και κατά του Κασ­σε­λά­κη ή το αντί­στρο­φο; Το μόνο που ψελ­λί­ζουν ορι­σμέ­νοι είναι «να μη μεταλ­λα­χθεί ο ΣΥΡΙΖΑ» με πρό­ε­δρο τον Κασ­σε­λά­κη. Για ποια «μετάλ­λα­ξη» μιλά­νε όμως; Η υπο­ψη­φιό­τη­τα (και ενδε­χο­μέ­νως η προ­ε­δρία) Κασ­σε­λά­κη είναι απο­τέ­λε­σμα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νης πορεί­ας για τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία υπη­ρέ­τη­σαν όλα ανε­ξαι­ρέ­τως τα στε­λέ­χη του που σήμε­ρα διεκ­δι­κούν την προ­ε­δρία. Αλλω­στε, ο ίδιος ο Κασ­σε­λά­κης λέει ότι ο Τσί­πρας ήταν αυτός που τον έφε­ρε στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απο­λάμ­βα­νε της εμπι­στο­σύ­νης όλων όσο εξέ­φρα­ζε την πολι­τι­κή του κόμ­μα­τος από το ψηφο­δέλ­τιο Επι­κρα­τεί­ας. Η δια­φο­ρά τους είναι ότι ο Κασ­σε­λά­κης «μιλά­ει» σαν ΣΥΡΙΖΑ χωρίς …καρυ­κεύ­μα­τα, ενώ οι άλλοι λένε τα ίδια με ολί­γη από «αρι­στε­ρή» γαρ­νι­τού­ρα. Εξ ου και η αμη­χα­νία τους μπρο­στά στον β’ γύρο των εκλογών.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο