Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γατάκι

Μπο­ρεί ορι­σμέ­νοι να απο­ρούν με το κάλε­σμα πρώ­ην στε­λε­χών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης προς τα ορφα­νά της Χρυ­σής Αυγής να ψηφί­σουν Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας, για τους γνω­ρί­ζο­ντες όμως πράγ­μα­τα και κατα­στά­σεις, τα δημό­σια τιτι­βί­σμα­τά τους μόνο τυχαία δεν είναι, αφού στη σχέ­ση της με τους χρυ­σαυ­γί­τες η Ζ. Κων­στα­ντο­πού­λου υπήρ­ξε κανο­νι­κό …γατά­κι όσο ήταν πρό­ε­δρος της Βου­λής. Για παρά­δειγ­μα, τον Μάρ­τη του 2015, είχε θέσει ζήτη­μα μη νόμι­μης λει­τουρ­γί­ας του Κοι­νο­βου­λί­ου λόγω της απου­σί­ας των προ­φυ­λα­κι­σμέ­νων βου­λευ­τών της Χρυ­σής Αυγής! Εννο­εί­ται βέβαια ότι η Χρυ­σή Αυγή υπο­δέ­χτη­κε πανη­γυ­ρι­κά τις δηλώ­σεις της. Λίγους μήνες μετά, τον Μάη του 2015, αρνή­θη­κε να συζη­τη­θεί και να κατα­δι­κα­στεί περι­στα­τι­κό επί­θε­σης του ναζί βου­λευ­τή Γ. Λαγού ενα­ντί­ον της Λιά­νας Κανέλ­λη στους δια­δρό­μους της Βου­λής, επει­δή ήταν μάρ­τυ­ρας κατη­γο­ρί­ας στη δίκη της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης. Για το περι­στα­τι­κό ενη­με­ρώ­θη­κε αμέ­σως η Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων που ήταν σε εξέ­λι­ξη και από τους εκπρο­σώ­πους του ΚΚΕ ζητή­θη­κε να συζη­τη­θεί το θέμα και να πάρει θέση η διά­σκε­ψη. Η Κων­στα­ντο­πού­λου όμως δεν δέχτη­κε ούτε καν τη συζή­τη­ση, παρα­πέ­μπο­ντας το θέμα στις …ελλη­νι­κές καλέν­δες της Επι­τρο­πής Δεο­ντο­λο­γί­ας της Βου­λής. Τότε, μάλι­στα, η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ είχε καταγ­γεί­λει σε ανα­κοί­νω­σή της «τη στά­ση της προ­έ­δρου της Βου­λής, η οποία με τη συμπε­ρι­φο­ρά της έδω­σε κάλυ­ψη σε αυτή την τρα­μπού­κι­κη συμπε­ρι­φο­ρά», σημειώ­νο­ντας πως «δεν είναι η πρώ­τη φορά που η πρό­ε­δρος της Βου­λής καλύ­πτει και εξω­ρα­ΐ­ζει τη Χρυ­σή Αυγή» και ζητώ­ντας από την τότε κυβέρ­νη­ση και την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν θέση. Πράγ­μα βέβαια που επί­σης δεν έγι­νε ποτέ…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο