Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γελασμένοι

Με αφορ­μή την απο­τρό­παιη δολο­φο­νία της νεα­ρής κοπέ­λας στους Αγ. Αναρ­γύ­ρους, διά­φο­ροι σφουγ­γο­κω­λιά­ροι «ωρύ­ο­νται»… για τα χέρια της αστυ­νο­μί­ας που είναι δεμέ­να, για την «τάξη και την ασφά­λεια» που τους έτα­ξε η κυβέρ­νη­ση αλλά δεν την βλέ­πουν, για την «παρα­βα­τι­κό­τη­τα» στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα, όπως στα πανε­πι­στή­μια! Ο προ­σα­να­το­λι­σμός της αστυ­νο­μί­ας από το ίδιο το αστι­κό κρά­τος, που τα κατα­φέρ­νει μια χαρά στην κατα­στο­λή του λαού, αλλά είναι επι­λε­κτι­κά ανί­κα­νη να τον προ­στα­τέ­ψει, επι­βε­βαιώ­νε­ται για άλλη μια φορά από τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα στους Αγ. Αναρ­γύ­ρους. Γι’ αυτό είναι διπλά προ­κλη­τι­κή η προ­σπά­θεια να «βγει λάδι» η πολι­τι­κή που αφή­νει εκτε­θει­μέ­νες και χωρίς πραγ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες — η πολι­τι­κή δηλα­δή που υπη­ρε­τούν με συνέ­πεια όσοι στα λόγια «σκί­ζουν τα ρού­χα τους» για τα δικαιώ­μα­τα, τις δια­κρί­σεις, τη βία απέ­να­ντι σε ευά­λω­τους ανθρώ­πους. Αλλά και η προ­σπά­θεια να φτιά­ξουν κλί­μα έντα­σης της κατα­στο­λής — όχι βέβαια απέ­να­ντι σε τέτοια φαι­νό­με­να, που οι αιτί­ες τους βρί­σκο­νται βαθιά μέσα στο σάπιο σύστη­μά τους — βγά­ζο­ντας εκτός κάδρου το εχθρι­κό για τον λαό κρά­τος, που δου­λεύ­ει «ρολόι» όταν πρό­κει­ται για τα «θέλω» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Αν νομί­ζουν πάντως ότι με τέτοια «τρικ» θα ξεφύ­γουν από τη λαϊ­κή οργή, είναι βαθιά νυχτω­μέ­νοι. Οι κινη­το­ποι­ή­σεις φορέ­ων και σωμα­τεί­ων όλες τις προη­γού­με­νες μέρες δεί­χνουν τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο για την πολύ­μορ­φη βία κατά των γυναι­κών: Το σάπιο σύστη­μά τους, το κρά­τος τους και τις «αξί­ες» τους. Αλλά και τον δρό­μο του αγώ­να ενά­ντια σε όλα αυτά, για να σηκω­θεί τεί­χος αλλη­λεγ­γύ­ης και προστασίας.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο