Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γελοίες δηλώσεις από τον Πολωνό πρωθυπουργό: «Ο Πούτιν μπορεί να προχωρήσει μέχρι το Βερολίνο…»

Τα όρια της γελοιο­ποί­η­σης άγγι­ξε ο Πολω­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ματέ­ους Μορα­βιέ­τσκι κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου στην Βαρ­σο­βία, λίγες ώρες πριν την σύνο­δο κορυ­φής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σε ενα κρε­σέ­ντο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης (όχι ασυ­νή­θι­στο για τις κυβερ­νή­σεις της Πολω­νί­ας), ο Μορα­βιέ­τσκι επι­χεί­ρη­σε να συσχε­τί­σει την σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία του Βλ. Πού­τιν και των ολι­γαρ­χών με την Σοβιε­τι­κή Ένωση.

«Η μεγά­λη μηχα­νή της ρωσι­κής προ­πα­γάν­δας μου επε­σή­μα­νε ότι η Ρωσία δεν είναι πλέ­ον σήμε­ρα ένα αυταρ­χι­κό κρά­τος, αλλά ένα απο­λυ­ταρ­χι­κό κρά­τος, όπως η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση της δεκα­ε­τί­ας του 1980», είπε ο Πολω­νός ηγέ­της ανα­σύ­ρο­ντας τα μου­χλια­σμέ­να αντι­σο­βιε­τι­κά τσι­τά­τα περί «απο­λυ­ταρ­χί­ας».

Εκεί όμως που απο­γεί­ω­σε την προ­πα­γάν­δα, με πρω­ταρ­χι­κό σκο­πό να προ­κα­λέ­σει ακό­μη εντο­νό­τε­ρη συσπεί­ρω­ση του ΝΑΤΟ, ήταν όταν είπε ότι, μετά την Ουκρα­νία, η Ρωσία μπο­ρεί να… προ­χω­ρή­σει προς την Ευρώ­πη, φτά­νο­ντας μέχρι το Βερολίνο!!!

«Ζού­με απο­φα­σι­στι­κής σημα­σί­ας στιγ­μές», συνέ­χι­σε ο Μορα­βιέ­τσκι. «Αν ο Πού­τιν σπά­σει την Ουκρα­νία, αν μας σπά­σει, εμάς, τη θέλη­σή μας για μάχη, την οικο­νο­μι­κή μάχη, θα προ­χω­ρή­σει σε ένα ή δύο χρό­νια προς άλλους στό­χους. Θα προ­χω­ρή­σει για το Ελσίν­κι, το Βίλ­νιους, τη Βαρ­σο­βία, το Βου­κου­ρέ­στι, ίσως για το Βερο­λί­νο. Ας το σκε­φτούν καλά στη Γερ­μα­νία», τόνι­σε ο Πολω­νός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος δήλω­σε ότι σκο­πεύ­ει να «παρέμ­βει έντο­να» στο Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο στις Βρυ­ξέλ­λες, «τόσο για το θέμα των κυρώ­σε­ων όσο και για άλλες δρά­σεις ένα­ντι της Ρωσί­ας και ένα­ντι της Ουκρανίας».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο