Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γελοιότητες

Τις γνω­στές «πασού­λες» αντάλ­λα­ξαν το πρωί της Δευ­τέ­ρας στο ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΪ ο γνω­στός ραδιο­κή­ρυ­κας της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής και ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Αδ. Γεωρ­γιά­δης. Ποιο ήταν το θέμα της συζή­τη­σης; Αν η εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία που ενε­πλά­κη στο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη μετέ­φε­ρε παρά­νο­μα υλι­κά που συνέ­βα­λαν στην πυρ­κα­γιά και στον θάνα­το ακό­μα περισ­σό­τε­ρων επι­βα­τών. Εκεί πάνω, λοι­πόν, ακού­στη­κε το εξής αμί­μη­το και προ­κλη­τι­κό από τον Γεωρ­γιά­δη: «Πάμε να το δού­με λίγο λογι­κά, πριν πάμε στο δήθεν μπά­ζω­μα. Αν υπο­τε­θεί ότι το φοβε­ρό αυτό δυστύ­χη­μα προ­κλή­θη­κε λόγω μιας έκρη­ξης ενός τρέ­νου που μετέ­φε­ρε παρά­νο­μο υλι­κό, αυτό είναι καλό για την κυβέρ­νη­ση ή κακό; Καλό. Τι θα σήμαι­νε αυτό; Οτι δεν φταί­ει πια ούτε ο Καρα­μαν­λής, ούτε η σύμ­βα­ση 717, ούτε τίπο­τα από όλα αυτά, αλλά η έκτα­ση του δυστυ­χή­μα­τος προ­ήλ­θε από κάτι λαθρε­μπό­ρους». Ξεπέ­ρα­σαν κάθε όριο οι γελοιό­τη­τες του Γεωρ­γιά­δη, που μέσα στον θάνα­το και στην κατα­στρο­φή ψάχνει να βρει τι είναι «καλό» και τι «κακό» για την κυβέρ­νη­ση, ώστε τελι­κά να τη «βγά­λει λάδι».

Η σφο­δρή σύγκρου­ση των τρέ­νων προη­γή­θη­κε της φωτιάς, που οδή­γη­σε σε ακό­μα περισ­σό­τε­ρους θανά­τους. Για τη σύγκρου­ση όμως φταί­νε όλα αυτά που προ­κά­λε­σε δια­χρο­νι­κά η πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του σιδη­ρο­δρό­μου και τα οποία είναι ακό­μα εδώ, προ­δια­γρά­φο­ντας το επό­με­νο έγκλη­μα. Αυτό προ­σπα­θεί να σκε­πά­σει ο υπουρ­γός, δια­στρε­βλώ­νο­ντας και συκο­φα­ντώ­ντας αισχρά τα όσα με αγω­νία ρωτούν και ζητούν να διε­ρευ­νη­θούν οι συγ­γε­νείς των θυμάτων.

Ντρά­πη­κε και η ντρο­πή με τις αισχρό­τη­τες της κυβέρ­νη­σης και του …cheerleader της πολι­τι­κής της.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο