Γενάρης 1927: Όταν απαγόρευαν στην Ελλάδα την προβολή της ταινίας «Το θωρηκτό Ποτέμκιν»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πρό­κει­ται για την ασπρό­μαυ­ρη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία του Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν (1898 — 1948), σοβιε­τι­κής παρα­γω­γής 1925. Θεω­ρεί­ται ότι είναι ίσως η πλη­ρέ­στε­ρη ται­νία του βωβού κινη­μα­το­γρά­φου και ένα από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα της έβδο­μης τέχνης, μετα­ξύ των 10 σημα­ντι­κό­τε­ρων ται­νιών, όλων των επο­χών. Δημιουρ­γή­θη­κε με αφορ­μή τα 20 χρό­νια από την αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κή επα­νά­στα­ση … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γενά­ρης 1927: Όταν απα­γό­ρευαν στην Ελλά­δα την προ­βο­λή της ται­νί­ας «Το θωρη­κτό Ποτέμ­κιν».