Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Εγκρίθηκε ψήφισμα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία — Αποχή από 35 χώρες

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ ενέ­κρι­νε την Τετάρ­τη ψήφι­σμα που «απαι­τεί από τη Ρωσία να στα­μα­τή­σει αμέ­σως τη χρή­ση βίας κατά της Ουκρα­νί­ας». Το ψήφι­σμα εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία με 141 χώρες να ψηφί­ζουν υπέρ, 5 κατά και 35 να δηλώ­νουν απο­χή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Κίνας, από τα 193 μέλη.

Το ψήφι­σμα απαι­τεί από τη Μόσχα «άμε­σα, πλή­ρως και άνευ όρων να απο­σύ­ρει όλες τις στρα­τιω­τι­κές της δυνά­μεις» από την Ουκρα­νία και «κατα­δι­κά­ζει την από­φα­ση της Ρωσί­ας να «θέσει σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα τις πυρη­νι­κές της δυνάμεις».

Το ψήφι­σμα στο­χεύ­ει στη διπλω­μα­τι­κή απο­μό­νω­ση της Ρωσί­ας στο παγκό­σμιο στερέωμα.

Το κεί­με­νο του ψηφί­σμα­τος «απο­δο­κι­μά­ζει» την «επι­θε­τι­κό­τη­τα» της Ρωσί­ας κατά της Ουκρα­νί­ας. Η τελευ­ταία φορά που το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας συγκά­λε­σε έκτα­κτη σύνο­δο της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης ήταν το 1982, σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα του ΟΗΕ.

Κατά του ψηφί­σμα­τος τάχθη­καν: Ρωσία, Συρία, Λευ­κο­ρω­σία, Βόρεια Κορέα, Ερυθραία. 

Απεί­χαν από την ψηφο­φο­ρία 35 χώρες συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των: Κίνα, Ινδία, Καζακ­στάν, Ιράν, Κού­βα, Βολι­βία, Νότια Αφρι­κή, Αλγε­ρία, Ιράκ, Βιετ­νάμ, Νικα­ρά­γουα, κ.α.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο