Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒ — «Οδηγίες» για την επόμενη μέρα των εκλογών…

Σε βήμα «γόνι­μου διά­λο­γου» του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ με τους βιο­μη­χά­νους, μετα­τρά­πη­κε η ετή­σια γενι­κή συνέ­λευ­ση των μελών του ΣΕΒ.

Απο­τυ­πώ­νο­ντας τη στοί­χι­ση των κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου με την πλευ­ρά των βιο­μη­χά­νων, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΣΕΒ, Α. Σκέρ­τσος, τόνι­σε ότι κατά τον προη­γού­με­νο χρό­νο από τα 96 νομο­θε­τή­μα­τα και τις 280 δια­τά­ξεις που ψηφί­στη­καν με επί­δρα­ση στην επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, το 62% εκπλη­ρώ­νουν θέσεις του ΣΕΒ, και αυτό «χάρη στις συστη­μα­τι­κές παρεμ­βά­σεις του Συν­δέ­σμου με 86 υπο­μνή­μα­τα προς την κυβέρ­νη­ση και τους θεσμούς, και πλειά­δα δημό­σιων εκδη­λώ­σε­ων και συζη­τή­σε­ων με εκπρο­σώ­πους της πολι­τεί­ας».

Κεντρι­κός ομι­λη­τής στη γενι­κή συνέ­λευ­ση του ΣΕΒ ήταν ο Πρό­ε­δρος του Business Europe (ευρω­παϊ­κός σύν­δε­σμος βιο­μη­χά­νων και εργο­δο­τών) Pierre Gattaz, ο οποί­ος εστί­α­σε στις τέσ­σε­ρις προ­τε­ραιό­τη­τες της επό­με­νης μέρας:

  • Στην ανά­γκη μεταρ­ρυθ­μι­στι­κή δυνα­μι­κής που είναι απα­ραί­τη­το να συνε­χι­στεί και μετά τις εκλο­γές του Ιού­λη. Όπως είπε, η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση οφεί­λει να επι­κε­ντρω­θεί σε μια φιλο­α­να­πτυ­ξια­κή στρα­τη­γι­κή, με μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας και του μη μισθο­λο­γι­κού κόστους, προ­κει­μέ­νου να απε­λευ­θε­ρω­θούν δυνά­μεις του ιδιω­τι­κού τομέα.
  • Η Ελλά­δα οφεί­λει να εστιά­σει στο να κατα­στεί ελκυ­στι­κός επεν­δυ­τι­κός προ­ο­ρι­σμός, λέγο­ντας ότι οι «επεν­δυ­τές» εξα­κο­λου­θούν να αντι­με­τω­πί­ζουν σημα­ντι­κές δυσκο­λί­ες όπως για παρά­δειγ­μα, η έλλει­ψη ασφά­λειας δικαί­ου και γρα­φειο­κρα­τι­κά εμπόδια.
  • Να συν­δε­θεί η μισθο­λο­γι­κή πολι­τι­κή με την παρα­γω­γι­κό­τη­τα και να απο­φευ­χθεί η επι­στρο­φή στις, προ κρί­σης, πρα­κτι­κές των δια­δι­κα­σιών συλ­λο­γι­κής δια­πραγ­μά­τευ­σης.
  • Η Ελλά­δα οφεί­λει να συνε­χί­σει την εφαρ­μο­γή των συμ­φω­νη­μέ­νων δεσμεύ­σε­ων με τους «θεσμούς», ενώ οι όποιες τυχόν συμ­φω­νη­μέ­νες αλλα­γές δεν πρέ­πει να δυσκο­λέ­ψουν τη δημο­σιο­νο­μι­κή προσαρμογή.

Ο Γ. Δρα­γα­σά­κης

ΣΕΒ

«Η δική μας απά­ντη­ση στο πρό­βλη­μα της φορο­λο­γί­ας είναι σε στο­χευ­μέ­νες ανα­πτυ­ξια­κές και δίκαιες φορο­ε­λα­φρύν­σεις με βάση το δημο­σιο­νο­μι­κό χώρο που δημιουρ­γού­με», υπο­γράμ­μι­σε, μιλώ­ντας στη γενι­κή συνέ­λευ­ση του ΣΕΒ ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης και υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας Γ. Δρα­γα­σά­κης, εξη­γώ­ντας ότι η διά­θε­ση του δημο­σιο­νο­μι­κού χώρου, δηλα­δή των υπερ­πλε­ο­να­σμά­των που φορ­τώ­νο­νται στις λαϊ­κές πλά­τες θα αφο­ρά σε παρεμ­βά­σεις όπως «η αύξη­ση του συντε­λε­στή από­σβε­σης στο 150%, η μεί­ω­ση του συντε­λε­στή φορο­λο­γί­ας νομι­κών προ­σώ­πων, η υπε­ρέκ­πτω­ση σε δαπά­νες έρευ­νας, τα κίνη­τρα για ευρε­σι­τε­χνί­ες κ.ά.» που απο­τε­λούν «μέτρα προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση».

«Η δική μας απά­ντη­ση στο πρό­βλη­μα της γρα­φειο­κρα­τί­ας και των επεν­δύ­σε­ων, είναι η προ­ώ­θη­ση των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων και η χρή­ση των ψηφια­κών δυνα­το­τή­των που βελ­τιώ­νουν το επι­χει­ρη­μα­τι­κό και το επεν­δυ­τι­κό περι­βάλ­λον, μειώ­νουν το διοι­κη­τι­κό κόστος», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρνησης.

ΣΕΒ

Κυρ. Μητσο­τά­κης: Υπό­σχε­ται στο ΣΕΒ πως η κυβέρ­νη­σή του θα πάρει «γρή­γο­ρες απο­φά­σεις»: Tα δια­πι­στευ­τή­ριά του στους βιο­μη­χά­νους έσπευ­σε να δώσει ο πρό­ε­δρος της ΝΔ, Κυρ. Μητσο­τά­κης, κατά την ομι­λία του στη ΓΣ του ΣΕΒ. Στο Σύν­δε­σμο των Βιο­μη­χά­νων παρεί­χε συγκε­κρι­μέ­νες δεσμεύ­σεις, ενώ στους εργα­ζό­με­νους επι­φύ­λα­ξε κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα.

«Η χώρα δεν έχει πλέ­ον περι­θώ­ρια ούτε για πει­ρά­μα­τα, ούτε για αστά­θεια, ούτε για περι­πέ­τειες», είπε, προ­σθέ­το­ντας πως η χώρα χρειά­ζε­ται «ισχυ­ρή κυβέρ­νη­ση με καθα­ρή εντο­λή». Προ­κει­μέ­νου, να μην αφή­σει περι­θώ­ρια παρερ­μη­νειών για το πώς θα ερμη­νεύ­σει τη λαϊ­κή ψήφο, ανέ­φε­ρε πως η κυβέρ­νη­σή του θα πρέ­πει να είναι «ισχυ­ρή» για να μπο­ρεί να πάρει «γρή­γο­ρες απο­φά­σεις».

Σύμ­φω­να με τον Κυρ. Μητσο­τά­κη, η ΝΔ έχει ξεκά­θα­ρο σχέ­διο για την επό­με­νη ημέ­ρα. «Δεν κρύ­βου­με τις δυσκο­λί­ες. Από τη ΔΕΗ που βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα της χρε­ο­κο­πί­ας μέχρι τα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες υπερ­χρε­ω­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά. Θα χρεια­στεί σκλη­ρή δου­λειά για να αφή­σου­με πίσω αυτά τα “πέτρι­να” χρό­νια», σημεί­ω­σε, κατα­φεύ­γο­ντας στη λογι­κή της «καμέ­νης γης» που συνή­θως φέρ­νει νέα σκλη­ρά μέτρα.

Ο πρό­ε­δρος της ΝΔ χαρα­κτή­ρι­σε «αδια­πραγ­μά­τευ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα» του το στό­χο της «ισχυ­ρής ανά­πτυ­ξης», επι­ση­μαί­νο­ντας πως «κλει­διά των επεν­δύ­σε­ων είναι οι μικρό­τε­ροι φόροι, η λιγό­τε­ρη γρα­φειο­κρα­τία και η ρευ­στό­τη­τα». Εκτός από τη μεί­ω­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών των επι­χει­ρή­σε­ων και τις άλλες φορο­α­παλ­λα­γές που θα περιέ­χει το πρώ­το φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο που θα κατα­θέ­σει η ΝΔ το Σεπτέμ­βρη, έτα­ξε στο κεφά­λαιο ένα νέο χωρο­τα­ξι­κό πλαί­σιο και γρή­γο­ρη εξό­φλη­ση των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών του κρά­τους προς τους ιδιώ­τες. «Εμείς θα μειώ­σου­με φόρους και εισφο­ρές, θα διευ­κο­λύ­νου­με τη ρευ­στό­τη­τα. Εσείς πρέ­πει να επεν­δύ­σε­τε στη χώρα, να πλη­ρώ­νε­τε τους φόρους και τις εισφο­ρές σας, να προ­στα­τεύ­ε­τε το περι­βάλ­λον και να είστε δίπλα στους εργα­ζο­μέ­νους», σημεί­ω­σε απευ­θυ­νό­με­νος στο ΣΕΒ, λες και οι βιο­μή­χα­νοι είναι τίπο­τα φιλάνθρωποι.

Για γέλια ήταν και η επι­σή­μαν­σή του πως σε αντάλ­λαγ­μα για όλα αυτά τα φιλο­μο­νο­πω­λια­κά μέτρα, «δεν θα συγ­χω­ρού­νται» πρα­κτι­κές όπως η αδή­λω­τη και ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, οι καθυ­στε­ρή­σεις πλη­ρω­μών και η εργα­σία εκτός του νόμι­μου ωρα­ρί­ου, δηλα­δή όλα αυτά που πλέ­ον είναι ο κανό­νας και όχι η εξαί­ρε­ση στην αγο­ρά εργα­σί­ας. Μάλι­στα, το κάλε­σμά του προς τους βιο­μη­χά­νους «να κάνουν συμ­μέ­το­χους τους εργα­ζό­με­νους στην επι­τυ­χία» μέσα από κάρ­τες κίνη­σης, δια­τα­κτι­κές σίτι­σης, κλπ και αυτός θα δώσει «αντί­στοι­χη έκπτω­ση φόρου», μπο­ρεί να νομι­μο­ποι­ή­σει τις πρα­κτι­κές επι­χει­ρή­σε­ων που αντί για μισθό πλη­ρώ­νουν σε είδος τους εργαζόμενους.

Εξί­σου αστεία φαντά­ζει η προ­τρο­πή του προς τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες να αντα­πο­κρι­θούν στο κάλε­σμα «δημιουρ­γι­κού πατριω­τι­σμού» και να επι­στρέ­ψουν τα περί­που 10 δισ. ευρώ που έχουν σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού.

KKE η μόνη κερδισμένη ψήφος 1

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο