Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Αίθουσα συναυλιών δεν δέχεται Ρώσους μουσικούς που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου

Αίθου­σα συναυ­λιών του Ντόρ­τμουντ απα­γο­ρεύ­ει να συμ­με­τά­σχουν σε συναυ­λία ρώσοι μου­σι­κοί που τάσ­σο­νται υπέρ του Κρεμ­λί­νου στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία. 

Μετα­ξύ αυτών είναι και ένας τενό­ρος που έγρα­ψε στα social media τη φρά­ση «ο φασι­σμός μας επι­τί­θε­ται ξανά».

Η ρωσι­κή ορχή­στρα musicAeterna θα δώσει συναυ­λία στο Ντόρ­τμουντ σήμε­ρα, χωρίς όμως μέλη της τα οποία έχουν εκφρά­σει την υπο­στή­ρι­ξή τους στο Κρεμ­λί­νο δήλω­σε την Πέμ­πτη ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Konzerthaus Dortmund.

«Λέγα­με πάντα ότι όσοι έχουν εκφρα­στεί υπέρ του πολέ­μου ή υπέρ του Κρεμ­λί­νου δεν θα επι­τρα­πεί να παί­ξουν στον χώρο μας», δήλω­σε ο Ραφα­έλ φον Χένσμπρεχ.

Η από­φα­ση αυτή ανα­κοι­νώ­θη­κε με την έγκρι­ση του ιδρυ­τή και διευ­θυ­ντή του μου­σι­κού συνό­λου, του Θεό­δω­ρου Κου­ρεν­τζή. Υπήρ­ξε «από­λυ­τη συμ­φω­νία» των πλευ­ρών, σύμ­φω­να με τον κ. Χέν­σμπρεχ, ο οποί­ος είπε ότι η από­φα­ση δεν σημαί­νει πως απο­κλεί­ο­νται μου­σι­κοί απλά και μόνο επει­δή είναι Ρώσοι.

Στην από­φα­ση ανα­φέρ­θη­κε πρώ­το το Crescendo, εξει­δι­κευ­μέ­νο περιο­δι­κό για την κλασ­σι­κή μουσική.

Σύμ­φω­να με τον κ. Χέν­σμπρεχ, απο­φα­σί­στη­κε συναι­νε­τι­κά να ληφθούν μέτρα. «Το τρα­γι­κό στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση είναι (…) πως η ρωσι­κή προ­πα­γάν­δα ξεκά­θα­ρα είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή», έκρινε.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο