Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Αποκαλυπτήρια δίμετρου ανδριάντα του Καρλ Μαρξ στο Γκελζενκίρχεν

Ενώ τη Λετο­νία και στην Εσθο­νία, με από­φα­ση των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, γκρε­μί­ζο­νται σοβιε­τι­κά μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη, σε μια άλλη γωνιά της Ευρώ­πης στή­νο­νται ανδριά­ντες του Μαρξ.

Τα καλά νέα έρχο­νται από το Γκελ­ζεν­κίρ­χεν της Γερ­μα­νί­ας όπου χθες, Σάβ­βα­το 27 Αυγού­στου, έγι­ναν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια ενός δίμε­τρου ανδριά­ντα του Καρλ Μαρξ, ο οποί­ος τοπο­θε­τή­θη­κε δίπλα σε αυτόν του Λένιν, στον προ­αύ­λιο χώρο των γρα­φεί­ων του Μαρ­ξι­στι­κού-Λενι­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Γερ­μα­νί­ας (MLPD).

Το κόστος για την κατα­σκευή και εγκα­τά­στα­ση του αγάλ­μα­τος κόστι­σε 50 χιλιά­δες δολά­ρια τα οποία προ­ήλ­θαν από συνει­σφο­ρές μελών και φίλων του MLPD.

Περί­που 1200 άτο­μα, εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες συγκε­ντρώ­θη­καν κρα­τώ­ντας κόκ­κι­νες σημαί­ες προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θή­σουν τα αποκαλυπτήρια.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο μπρού­τζι­νος ανδριά­ντας του Β.Ι. Λένιν είχε τοπο­θε­τη­θεί τον Ιού­νιο του 2020, παρά τα πολ­λα­πλά εμπό­δια που επι­χεί­ρη­σαν να βάλουν οι τοπι­κές αρχές.

Πηγή: idcommunism.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο