Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Αποτράπηκε απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον Ρώσων δημοσιογράφων

Στο Βερο­λί­νο απο­τρά­πη­κε από­πει­ρα τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον Ρώσων δημο­σιο­γρά­φων, σύμ­φω­να με τη ρωσι­κή πρε­σβεία στη Γερ­μα­νία. Ανα­κοί­νω­σε ότι οι υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας απέ­τρε­ψαν μια τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον δημο­σιο­γρά­φων και των οικο­γε­νειών τους.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την Παρα­σκευή 6 Μαΐ­ου. Αγνω­στος πέτα­ξε ένα μπου­κά­λι και έσπα­σε το παρά­θυ­ρο του σπι­τιού από το δρό­μο σπά­ζο­ντας το παρά­θυ­ρο. Κατά τον έλεγ­χο της βρέ­θη­κε σε κόγ­χη του σπι­τιού μηχα­νι­σμός που μοιά­ζει με αυτο­σχέ­διο εκρη­κτι­κό μηχανισμό.

«Το βλέ­που­με αυτό ως άμε­ση συνέ­πεια της δίω­ξης των ρωσι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης και των υπαλ­λή­λων τους που εξα­πο­λύ­θη­κε στη Δύση. Η πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νη από­φα­ση να κλεί­σουν τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση ήταν ο πρό­δρο­μος του σωμα­τι­κού εκφο­βι­σμού τους μέχρι την εξά­λει­ψη», ο Ρώσος ανέ­φε­ρε σε επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσίας.

Επι­πλέ­ον, ο Ilya Rozhkov, εκπρό­σω­πος της Ρωσι­κής Πρε­σβεί­ας στη Γερ­μα­νία ανέ­φε­ρε: «Η Πρε­σβεία δεν απο­κλεί­ει ότι αυτή η εξω­φρε­νι­κή πρά­ξη μπο­ρεί να σχε­τί­ζε­ται άμε­σα με την ατμό­σφαι­ρα δίω­ξης που εξα­πο­λύ­ε­ται στη Γερ­μα­νία σε κρα­τι­κά ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, τα οποία κατη­γο­ρού­νται αδια­κρί­τως για διά­δο­ση παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης και προ­πα­γάν­δας. Πλη­ρο­φο­ρί­ες και φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό για τον τόπο δια­μο­νής των Ρώσων δημο­σιο­γρά­φων και μελών των οικο­γε­νειών τους, στους οποί­ους απευ­θύ­νο­νται σε απει­λές στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, δημο­σιεύ­τη­καν στα κορυ­φαία γερ­μα­νι­κά μέσα ενημέρωσης».

Οι Ρώσοι διπλω­μά­τες ανέ­φε­ραν ότι αυτή τη στιγ­μή συνερ­γά­ζο­νται στε­νά με Γερ­μα­νούς αξιω­μα­τού­χους και πως σύντο­μα θα δοθεί η ευκαι­ρία στους Ρώσους δημο­σιο­γρά­φους με τις οικο­γέ­νειές τους να μετα­κο­μί­σουν σε ασφα­λέ­στε­ρο μέρος.

Η ρωσι­κή πρε­σβεία έστει­λε επί­σης έγγρα­φο αίτη­μα στο γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ζητώ­ντας να διε­ξα­χθεί έρευ­να, να εντο­πι­στούν οι εμπλε­κό­με­νοι στο περι­στα­τι­κό και να δια­σφα­λι­στούν κανο­νι­κές συν­θή­κες εργα­σί­ας για τους Ρώσους δημοσιογράφους.

Στα τέλη Απρι­λί­ου, εκπρό­σω­ποι της αστυ­νο­μί­ας του Βερο­λί­νου ανα­κοί­νω­σαν τη διε­ρεύ­νη­ση 206 εγκλη­μά­των σε βάρος ρωσό­φω­νων πολι­τών. Μιλά­με για προ­σβο­λές, απει­λές, υλι­κές ζημιές, καθώς και για βίαιες πράξεις.

Πηγή: 902.gr / Ren.tv

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο