Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Αποχώρησε από το «Die Linke» ο Όσκαρ Λαφοντέν

Την απο­χώ­ρη­σή του από το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα «Die Linke» της Γερ­μα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ο συνι­δρυ­τής και πρώ­ην πρό­ε­δρός της Όσκαρ Λαφο­ντέν, δηλώ­νο­ντας ότι το κόμ­μα «έχει σήμε­ρα παραι­τη­θεί από την αξί­ω­ση να παρου­σιά­σει μια αρι­στε­ρή εναλ­λα­κτι­κή στην πολι­τι­κή κοι­νω­νι­κής ανα­σφά­λειας και ανισότητας».

Στην ανα­κοί­νω­σή του ο 78χρονος Λαφο­ντέν τονί­ζει ότι ο ίδιος ήθε­λε να υπάρ­χει στο πολι­τι­κό φάσμα μια εναλ­λα­κτι­κή στην πολι­τι­κή κοι­νω­νι­κής ανα­σφά­λειας και ανι­σό­τη­τας και για αυτό ίδρυ­σε την Αρι­στε­ρά, αλλά δια­πι­στώ­νει ότι σήμε­ρα το κόμ­μα έχει παραι­τη­θεί από αυτή την αξί­ω­ση. Με την από­φα­σή του αυτή, το ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος τερ­μα­τί­ζει την πολι­τι­κή του καριέ­ρα, καθώς δεν θα είναι υπο­ψή­φιος στις εκλο­γές του Ζάαρ­λαντ στις 27 Μαρτίου.

Ο κ. Λαφο­ντέν παραι­τή­θη­κε από πρό­ε­δρος του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (SPD) το 1999, έπει­τα από δια­φω­νία με τον τότε καγκε­λά­ριο Γκέρ­χαρντ Σρέ­ντερ, και το 2005 απο­χώ­ρη­σε από το SPD και το ομο­σπον­δια­κό υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών για να ιδρύ­σει την Αρι­στε­ρά, ενώ­νο­ντας το δυτι­κο­γερ­μα­νι­κό κόμμα«Εργασία και Κοι­νω­νι­κή Δικαιο­σύ­νη» (WASG) με το ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κό κόμ­μα PDS.

Σημειώ­νε­ται ότι «Die Linke» είναι το «αδελ­φό κόμ­μα» του ΣΥΡΙΖΑ στη Γερ­μα­νία, μέλος του «Κόμ­μα­τος της Ευρω­παϊ­κής Αρι­στε­ράς», σπέρ­νο­ντας επί χρό­νια αυτα­πά­τες για εναν «καπι­τα­λι­σμό με ανθρώ­πι­νο πρό­σω­πο» και προ­βάλ­λο­ντας επί της ουσί­ας ένα σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό μείγ­μα δια­χεί­ρι­σης του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Με πλη­φο­ρο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο