Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Απόπειρα της αστυνομίας της Φρανκφούρτης να ποινικοποιήσει την σημαία της ΕΣΣΔ

Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες δια­δη­λώ­σεις φιλο­ρώ­σων στην πόλη, η αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της προ­έ­βη σε μια ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή ανάρ­τη­ση στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, μέσω της οποί­ας επι­χει­ρεί­ται η ποι­νι­κο­ποί­η­ση συμ­βό­λων, μετα­ξύ των οποί­ων και η σημαία της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, όλα ξεκί­νη­σαν την Κυρια­κή 10 Απρί­λη όταν σε μια σει­ρά γερ­μα­νι­κές πόλεις διορ­γα­νώ­θη­καν φιλο­ρω­σι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις. Στην Φραν­κφούρ­τη, σημειώ­θη­καν μικρο­ε­ντά­σεις μετα­ξύ φιλο­ρώ­σων και ουκρα­νών δια­δη­λω­τών, με την αστυ­νο­μία να παρεμ­βαί­νει για να επα­να­φέ­ρει την τάξη. Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ, κατά την διάρ­κεια της αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης κατα­σχέ­θη­καν σημαί­ες δια­δη­λω­τών, μετα­ξύ άλλων και σημαί­ες της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό της στο Twitter, η αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της (Polizei Frankfurt) ανα­κοί­νω­σε ότι «παρα­μέ­νει σε επα­γρύ­πνη­ση και δεν θα δεί­ξει ανο­χή σε εγκλή­μα­τα που τελού­νται υπό το πρό­σχη­μα της ελευ­θε­ρί­ας της έκφρα­σης». Προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση, σημεί­ω­νε η ανα­κοί­νω­ση, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μες προ­έ­βη­σαν σε «έλεγ­χο των σημαιών» που κατεί­χαν οι φιλο­ρώ­σοι δια­δη­λω­τές, κατα­λή­γο­ντας στο εξής: Συγκε­κρι­μέ­νες σημαί­ες και σύμ­βο­λα, όπως της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, των «Λ.Δ. των Ντο­νέ­τσκ-Λου­χάνσκ» και της «Αυτό­νο­μης Δημο­κρα­τί­ας της Κρι­μαίς», θα θεω­ρού­νται ως στοι­χείο πιθα­νής τέλε­σης αξιό­ποι­νων πράξεων!!!

Με απλά λόγια, με πρό­σχη­μα τις δια­δη­λώ­σεις υπέρ της Ρωσί­ας και την χρή­ση συμ­βό­λων των Ρώσων αυτο­νο­μι­στών του Ντον­μπάς και της Κρι­μαί­ας, η αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της επι­χει­ρεί να ποι­νι­κο­ποι­ή­σει την σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο. Πρό­κει­ται, ασφα­λώς, για μια άθλια, αντι­δη­μο­κρα­τι­κή και απα­ρά­δε­κτη κίνη­ση, προ­ϊ­όν του χρό­νιου αντι­κομ­μου­νι­σμού του γερ­μα­νι­κού κρά­τους και της ΕΕ, που επι­χει­ρεί να στο­χο­ποι­ή­σει κάθε τι ανα­φέ­ρε­ται στην ΕΣΣΔ και την σοσια­λι­στι­κή περί­ο­δο. Και προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση, χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως «μπα­μπού­λας» ο Πού­τιν και η ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Είναι γελα­σμέ­νοι εκεί στην αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της και όπου αλλού σχε­διά­ζουν παρό­μοιες πρα­κτι­κές αν νομί­ζουν ότι μπο­ρούν να σβή­σουν από τη μνή­μη των λαών την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, συκο­φα­ντώ­ντας και ποι­νι­κο­ποιώ­ντας, άμε­σα ή έμμε­σα, την περί­ο­δο της σοσια­λι­στι­κής οικοδόμησης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο