Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Δίμετρος ανδριάντας του Λένιν ανεγέρθηκε στο Γκελζενκίρχεν

Σε μια περί­ο­δο που αγάλ­μα­τα ρατσι­στών και δου­λε­μπό­ρων ξερι­ζώ­νο­νται από οργι­σμέ­νους δια­δη­λω­τές, στη Γερ­μα­νία υψώ­νε­ται ανδριά­ντας του Βλά­ντι­μιρ Λένιν.

Σε μια τελε­τή που διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα στην πόλη Γκελ­ζεν­κίρ­χεν της Βόρειας Ρηνα­νί­ας-Βεστφα­λί­ας το Μαρ­ξι­στι­κό-Λενι­νι­στι­κό Κόμ­μα της Γερ­μα­νί­ας (MLPD) έγι­ναν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του δίμε­τρου αγάλ­μα­τος του σπου­δαί­ου μπολ­σε­βί­κου επα­να­στά­τη. Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι, φορώ­ντας μάσκες και παίρ­νο­ντας να ανα­γκαία μέτρα ασφα­λεί­ας, συγκε­ντρώ­θη­καν για να παρα­κο­λου­θή­σουν την εκδή­λω­ση η οποία περιεί­χε ομι­λί­ες και μουσική.

Η ανέ­γερ­ση του αγάλ­μα­τος του Λένιν (που κατα­σκευά­στη­κε τη δεκα­ε­τία του 1930 στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση) έρχε­ται μετά από μήνες προ­σπά­θειας των κομ­μου­νι­στών της πόλης οι οποί­οι είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν τα εμπό­δια που συνε­χώς έβα­ζε στη δια­δι­κα­σία το τοπι­κό συμβούλιο.

Το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο του Δυτι­κού Γκελ­ζεν­κίρ­χεν είχε απο­φα­σί­σει ενά­ντια στην εγκα­τά­στα­ση του ανδριά­ντα, ανα­πα­ρά­γο­ντας χιλιοει­πω­μέ­να αντι­κομ­μου­νι­στι­κά κλι­σέ και συκο­φα­ντί­ες κατά του Λένιν. Ωστό­σο, η επι­μο­νή εκ μέρους του MLPD έφε­ρε το επι­θυ­μη­τό απο­τέ­λε­σμα και με δικα­στι­κή από­φα­ση δόθη­κε η άδεια για την ανέ­γερ­ση του ανδριάντα.

«Η περί­ο­δος των μνη­μεί­ων για ρατσι­στές, αντι­ση­μί­τες, φασί­στες, αντι­κομ­μου­νι­στές και άλλα απο­μει­νά­ρια της ιστο­ρί­ας έχει ξεκά­θα­ρα περά­σει», σημεί­ω­σε η επι­κε­φα­λής του MLPD Γκά­μπι Φεχτ­νερ, προ­σθέ­το­ντας ότι, αντί­θε­τα, «ο Λένιν υπήρ­ξε δια­νοη­τής παγκό­σμιας σημα­σί­ας, που ήταν μπρο­στά από την επο­χή του, ένας μαχη­τής για την ελευ­θε­ρία και τη δημοκρατία».

Πηγή: In Defense of Communism

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο