Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Η ακρίβεια εξανεμίζει τους μισθούς των εργαζομένων

Προβλέπεται πληθωρισμός ακόμα και στο 7%

Μεγά­λες μειώ­σεις στην αγο­ρα­στι­κή τους δύνα­μη βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι στη Γερ­μα­νία εξαι­τί­ας του πλη­θω­ρι­σμού — ρεκόρ, ενώ οι μικρές αυξή­σεις στους μισθούς δεν αρκούν για να καλύ­ψουν την άνο­δο των τιμών σε όλα τα προ­ϊ­ό­ντα, όπως προ­κύ­πτει από τη μηνιαία έκθε­ση της κεντρι­κής τρά­πε­ζας της Γερμανίας.

Οπως ανα­με­νό­ταν, από την πλευ­ρά της η Bundesbank ισχυ­ρί­ζε­ται ότι οι επερ­χό­με­νες συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τους μισθούς θα πρέ­πει να «εξι­σορ­ρο­πή­σουν» μετα­ξύ μιας αβέ­βαι­ης οικο­νο­μι­κής προ­ο­πτι­κής και των «ανη­συ­χιών» για απώ­λεια θέσε­ων εργα­σί­ας, από τη μια, και από την άλλη του υψη­λού πλη­θω­ρι­σμού, που εξα­νε­μί­ζει το εργα­τι­κό εισό­δη­μα, και των ελλεί­ψε­ων εργα­τι­κού δυνα­μι­κού που αντι­με­τω­πί­ζουν μια σει­ρά κλάδοι.

Φυσι­κά, τέτοιες «ισορ­ρο­πί­ες» δεν υπάρ­χουν στην καπι­τα­λι­στι­κή παρα­γω­γή, με σκο­πό το κέρ­δος, και στο τέλος χαμέ­νοι είναι οι εργαζόμενοι.

Παρά την ελα­φρά οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη αυτό το τρί­μη­νο, οι εργα­ζό­με­νοι είναι αντι­μέ­τω­ποι με το αυξη­μέ­νο κόστος ζωής και τις επι­πτώ­σεις της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία, προει­δο­ποιεί η κεντρι­κή τράπεζα.

Στο α’ τρί­μη­νο του έτους ο βασι­κός μισθός αυξή­θη­κε μόλις 1,6%, ενώ σε αυτά τα επί­πε­δα κινή­θη­καν οι αυξή­σεις και στις νέες ΣΣΕ που υπεγράφησαν.

«Επί του παρό­ντος οι αυξή­σεις στις ΣΣΕ εξα­κο­λου­θούν να καθο­ρί­ζο­νται από παλιές συμ­φω­νί­ες, οι οποί­ες είχαν συνα­φθεί σε περί­ο­δο χαμη­λό­τε­ρου πλη­θω­ρι­σμού και ζημιών που σχε­τί­ζο­νται με την παν­δη­μία», ανέ­φε­ρε η Bundesbank, δίνο­ντας το στίγ­μα και του ρόλου του εργο­δο­τι­κού — κυβερ­νη­τι­κού συνδικαλισμού.

Στο μετα­ξύ ο πλη­θω­ρι­σμός στη Γερ­μα­νία ανα­μέ­νε­ται να διπλα­σια­στεί από το 3,1% το προη­γού­με­νο έτος και να δια­μορ­φω­θεί στο 7%, καθώς οι ήδη υψη­λές τιμές Ενέρ­γειας και τρο­φί­μων οδη­γού­νται ακό­μα υψη­λό­τε­ρα από τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, τόνι­σε το Εμπο­ρι­κό και Βιο­μη­χα­νι­κό Επι­με­λη­τή­ριο (DIHK).

Το υπουρ­γείο Οικο­νο­μί­ας της Γερ­μα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε τον Απρί­λη ότι ανα­μέ­νει πλη­θω­ρι­σμό 6,1% το 2022 και 2,8% στο επό­με­νο έτος, επι­κα­λού­με­νο τις επι­δρά­σεις των τιμών Ενέρ­γειας στη μεγα­λύ­τε­ρη οικο­νο­μία της Ευρώπης.

Σχε­δόν το 50% των περί­που 25.000 επι­χει­ρή­σε­ων που συμ­με­τεί­χαν στην έρευ­να σχε­διά­ζει να περά­σει το υψη­λό­τε­ρο κόστους στους κατα­να­λω­τές, τόνι­σε η DIHK.

Ρούτε: Να αποδεχτούμε ότι θα γίνουμε φτωχότεροι!

«Δεν μπο­ρείς να βοη­θή­σεις τους πάντες, έτσι εμείς στη Δύση θα είμα­στε κάπως φτω­χό­τε­ροι λόγω του υψη­λού πλη­θω­ρι­σμού, του υψη­λού ενερ­γεια­κού κόστους», δήλω­σε χτες κυνι­κά από το Ντα­βός ο Ολλαν­δός πρω­θυ­πουρ­γός, Μ. Ρού­τε, την ώρα που ο παρα­γό­με­νος πλού­τος αυξά­νε­ται και το χάσμα πλού­του — φτώ­χειας διαρ­κώς μεγαλώνει.

Ο Ρού­τε ισχυ­ρί­στη­κε ότι η ολλαν­δι­κή κυβέρ­νη­ση θα βοη­θή­σει τα άτο­μα «με εισο­δή­μα­τα χαμη­λό­τε­ρης και χαμη­λό­τε­ρης μεσαί­ας τάξης» με τους αυξα­νό­με­νους λογα­ρια­σμούς Ενέργειας.

Τον Απρί­λη ο πλη­θω­ρι­σμός στην Ολλαν­δία έφτα­σε σε ιστο­ρι­κά υψη­λά επί­πε­δα, 9,6%, σύμ­φω­να με την ολλαν­δι­κή στα­τι­στι­κή υπηρεσία.

Ο Ρού­τε ανα­γνώ­ρι­σε πως η αύξη­ση των τιμών θα προ­κα­λέ­σει ενδε­χο­μέ­νως «κοι­νω­νι­κές πιέ­σεις», για τις οποί­ες εκτί­μη­σε ότι μπο­ρεί να εμφα­νι­στούν σε όλη την Ευρώπη.

Ριζο­σπά­στης

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο