Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Κυνισμός της καπιταλιστικής αγριότητας: Απογραφή αστέγων στο Βερολίνο

Σε μια χώρα, όπου με το πάτη­μα ενός κου­μπιού μπο­ρεί να μάθει κανείς πόσοι σκύ­λοι και γάτες, πόσα δέντρα και πόσοι θάμνοι υπάρ­χουν σε μια πόλη, χρειά­ζε­ται μια «Νύχτα Αλλη­λεγ­γύ­ης» για να «απο­γρα­φούν» οι άστε­γοι του Βερολίνου.

Η υπουρ­γός Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων του κρα­τι­δί­ου του Βερο­λί­νου, στέ­λε­χος της «κυβερ­νώ­σας αρι­στε­ράς» στη Γερ­μα­νία, της «ΛΙΝΚΕ», που συγκυ­βερ­νά μαζί με Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και Πρά­σι­νους, περη­φα­νεύ­ε­ται για το ότι το Βερο­λί­νο είναι η τρί­τη πόλη στον κόσμο, μετά τη Νέα Υόρ­κη και το Παρί­σι, που παίρ­νει μια τέτοια ρηξι­κέ­λευ­θη και… αξιο­ζή­λευ­τη πρω­το­βου­λία, για να υπάρ­ξει επι­τέ­λους «μια ρεα­λι­στι­κή στα­τι­στι­κή των αστέγων».

Οι 3.700 εθε­λο­ντές που δήλω­σαν συμ­με­το­χή σ’ αυτή την «πρε­μιέ­ρα» την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα είχαν βέβαια και οδη­γί­ες για «να μην θίξουν την αξιο­πρέ­πεια των ανθρώ­πων». Για παρά­δειγ­μα, δεν επι­τρε­πό­ταν να βγά­ζουν φωτο­γρα­φί­ες τους αστέ­γους, να τους ξυπνά­νε από τα παγκά­κια και τα χαρ­τό­κου­τα ή να μπαί­νουν σε για­πιά και εισό­δους πολυ­κα­τοι­κιών, όπου είχαν βρει κατα­φύ­γιο από το τσου­χτε­ρό κρύο της νύχτας, για να μην παρα­βιά­σουν τον «ιδιω­τι­κό τους χώρο».

Πέρα από τον απύθ­με­νο κυνι­σμό αυτής της «δρά­σης», αυτό που απο­σιώ­πη­σε η υπουρ­γός είναι ότι το Βερο­λί­νο είναι πρω­τα­θλη­τής στις εξώ­σεις, όπου ιδιο­κτή­τες κατοι­κιών πετά­νε στο δρό­μο 5.000 ανθρώ­πους τον χρό­νο. Επί­σης, το ότι, μαζί με τη Βρέ­μη, κρα­τά­ει τα σκή­πτρα της παι­δι­κής φτώ­χειας: 167.000 παι­διά ζουν σε οικο­γέ­νειες που συντη­ρού­νται στοι­χειω­δώς με τα ψίχου­λα των επιδομάτων.

Αυτά τα στοι­χεία είναι ενδει­κτι­κά μόνο της γενι­κό­τε­ρης κατά­στα­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των στη χώρα — ατμο­μη­χα­νή της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης στην Ευρώ­πη. Σύμ­φω­να με την Ομο­σπον­δια­κή Ομά­δα Εργα­σί­ας για τη Βοή­θεια των Αστέ­γων (BAGW), οι άστε­γοι έφτα­σαν σε ολό­κλη­ρη τη Γερ­μα­νία τους 680.000. Το Γερ­μα­νι­κό Ινστι­τού­το Νεο­λαί­ας υπο­λο­γί­ζει τον αριθ­μό των ατό­μων κάτω των 25 που ζού­νε στο δρό­μο στις 37.000, μετα­ξύ αυτών και χιλιά­δες ανή­λι­κοι. Πριν από ένα χρό­νο, το ίδρυ­μα «OffRoadKids» προει­δο­ποί­η­σε για ραγδαία αύξη­ση των άστε­γων νέων μέχρι το 2021, που θα ξεπε­ρά­σουν τους 100.000, «εφό­σον η πολι­τεία συνε­χί­ζει και μένει ανε­νερ­γή». Ομά­δα ιδιαί­τε­ρα ευά­λω­τη θεω­ρού­νται τα παι­διά που μεγα­λώ­νουν σε ορφα­νο­τρο­φεία, αφού δια­κό­πτε­ται η οικο­νο­μι­κή βοή­θεια και στή­ρι­ξη μόλις γίνουν 18 χρο­νών. Το αστι­κό κρά­τος «νίπτει τας χεί­ρας του» μπρο­στά σε αυτήν την κατά­στα­ση, με συνέ­πεια οι νέοι αυτοί άνθρω­ποι κυριο­λε­κτι­κά την επο­μέ­νη της ενη­λι­κί­ω­σής τους να βρί­σκο­νται στο δρόμο.

Είναι στοι­χεία που απο­τε­λούν ένα δυνα­τό χαστού­κι σ’ αυτούς που δια­χει­ρί­ζο­νται, αλλά και σ’ αυτούς που ευαγ­γε­λί­ζο­νται τον «εξαν­θρω­πι­σμό» αυτού του βάρ­βα­ρου και σάπιου συστή­μα­τος. Και καμιά «Nύχτα Αλλη­λεγ­γύ­ης» δεν πρό­κει­ται να βελ­τιώ­σει την κατά­στα­ση των ανθρώ­πων αυτών, για­τί δεν είναι η έλλει­ψη επα­κρι­βών στα­τι­στι­κών που φταί­ει για τις δρα­μα­τι­κές συν­θή­κες δια­βί­ω­σής τους, αλλά η πολι­τι­κή που εξα­σφα­λί­ζει δισε­κα­τομ­μύ­ρια στα μονο­πώ­λια και αυξα­νό­με­νη φτώ­χεια, μισο­δου­λειά και μισο­ζωή για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, όχι μόνο στη Γερ­μα­νία, αλλά σε όλα τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη. Πολι­τι­κή που μπο­ρεί να ανα­τρα­πεί μόνο μέσα από την πάλη των λαών. Πάλη που θα έχει στό­χο τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας και την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της εργα­τι­κής τάξης και όλων των λαϊ­κών στρωμάτων.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο