Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: «Λογική» κρίνει την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού το Ανώτατο Συμβούλιο Δεοντολογίας και Ηθικής

Λογι­κή θεω­ρεί το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Δεο­ντο­λο­γί­ας και Ηθι­κής την επέ­κτα­ση του υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού κατά της Covid-19 «σε ουσιώ­δη τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού», σύμ­φω­να με σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­σή του.

Τα 20 από τα 24 μέλη του Συμ­βου­λί­ου ψήφι­σαν υπέρ της διεύ­ρυν­σης της υπο­χρέ­ω­σης εμβο­λια­σμού από τους εργα­ζό­με­νους στον υγειο­νο­μι­κό τομέα και σε άλλα «ουσιώ­δη» τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού στη Γερ­μα­νία, τονί­ζο­ντας ωστό­σο ότι η υπο­χρέ­ω­ση θα πρέ­πει να συνο­δεύ­ε­ται από περαι­τέ­ρω μέτρα, όπως την ελεύ­θε­ρη — στο μέτρο του δυνα­τού — επι­λο­γή του εμβο­λί­ου και την εξα­σφά­λι­ση επαρ­κών ποσο­τή­των για όλους. Συνι­στά­ται επί­σης να απο­στα­λούν προ­σω­πι­κά ραντε­βού στους πολί­τες, να δια­σφα­λι­σθεί αξιό­πι­στο μητρώο εμβο­λια­σμών και να δίδο­νται σαφείς και κατα­νοη­τές πληροφορίες.

Σύμ­φω­να ακό­μη με τη σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση, 13 από τα 20 μέλη, τα οποία τάσ­σο­νται υπέρ του υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού, υπο­στη­ρί­ζουν ότι πρέ­πει αυτός να αφο­ρά όλους τους ενή­λι­κες που μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν, ενώ τα υπό­λοι­πα επτά εκτι­μούν ότι θα πρέ­πει η υπο­χρέ­ω­ση να περιο­ρι­στεί μόνο σε όσους ενή­λι­κες ανή­κουν σε ευπα­θείς ομάδες.

Το Συμ­βού­λιο τονί­ζει ακό­μη ότι τα υψη­λά ποσο­στά εμβο­λια­σμού είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας προ­κει­μέ­νου να μπού­με σε μια φάση ελέγ­χου της κατά­στα­σης, αλλά σημειώ­νει ταυ­τό­χρο­να ότι η υπο­χρέ­ω­ση εμβο­λια­σμού συνι­στά πάντα σημα­ντι­κή βλά­βη νομι­κά και ηθι­κά προ­στα­τευό­με­νων αγα­θών. Μπο­ρεί ωστό­σο να δικαιο­λο­γη­θεί μόνο εφό­σον είναι σε θέση να μετριά­σει ή να απο­τρέ­ψει σοβα­ρές αρνη­τι­κές συνέ­πειες πιθα­νών μελ­λο­ντι­κών παν­δη­μι­κών κυμά­των, όπως υψη­λή θνη­σι­μό­τη­τα, μακρο­χρό­νιες βλά­βες στην υγεία μεγά­λων τμη­μά­των του πλη­θυ­σμού ή ενδε­χό­με­νη κατάρ­ρευ­ση του συστή­μα­τος υγείας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο