Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Οι χριστιανοδημοκράτες ζητούν να καταστραφεί το ιστορικό μνημείο του Ερνστ Τέλμαν στο Βερολίνο

Σε μια προ­κλη­τι­κή από­πει­ρα να συν­δέ­σει τον κομ­μου­νι­σμό με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η τοπι­κή παρά­τα­ξη της «Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής Ένω­σης» (CDU) στο Βερο­λί­νο εξέ­φρα­σε την επι­θυ­μία της να κατα­στρέ­ψει το μνη­μείο που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Γερ­μα­νό κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνστ Τέλμαν.

Τοπι­κοί βου­λευ­τές του CDU έχουν ήδη κατα­θέ­σει ψήφι­σμα στην τοπι­κή Βου­λή που τιτλο­φο­ρεί­ται «Καμία τιμή στους εχθρούς της δημο­κρα­τί­ας — δια­λύ­στε το μνη­μείο του Ερνστ Τέλ­μαν», έχο­ντας μάλι­στα υπο­σχε­θεί να δωρί­σουν το ποσό που θα προ­κύ­ψει από την πώλη­ση του λιω­μέ­νου μετάλ­λου στα θύμα­τα του πολέμου.

Η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή αυτή πρω­το­βου­λία στο­χεύ­ει αφε­νός στο να συν­δέ­σει τον Τέλ­μαν και την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία με την πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας και, αφε­τέ­ρου, να συκο­φα­ντή­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό ως «αντι­δη­μο­κρα­τι­κή» και «δεσπο­τι­κή» ιδεολογία.

Σημειώ­νε­ται ότι το ύψους 14 μέτρων χάλ­κι­νο μνη­μείο του θρυ­λι­κού αντι­φα­σί­στα ηγέ­τη βρί­σκε­ται στο ομώ­νυ­μο πάρ­κο, στην περιο­χή Πρενζ­λά­ου­ερ Μπεργκ του Ανα­το­λι­κού Βερο­λί­νου. Το άγαλ­μα φιλο­τε­χνή­θη­κε από τον διά­ση­μο σοβιε­τι­κό γλύ­πτη Λεβ Εφί­μο­βιτς Κέρ­μπελ μετα­ξύ του 1981 και του 1986, όταν και τοπο­θε­τή­θη­κε στο σημείο.

Πηγή: idcommunism.com

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο