Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Πάνω από 1.330 κρούσματα Covid-19 σε σφαγείο εξαιτίας των συνθηκών εργασίας

Από την Τετάρ­τη μέχρι σήμε­ρα, Κυρια­κή κατα­γρά­φη­καν συνο­λι­κά, μέχρι στιγ­μής, 1.331 εργα­ζό­με­νοι σε μονά­δα επε­ξερ­γα­σί­ας κρε­ά­των στη Γερ­μα­νία βρέ­θη­καν θετι­κοί στο νέο κορο­νο­ϊό, ανα­δει­κνύ­ο­ντας με εμφα­τι­κό τρό­πο τις τερά­στιες ελλεί­ψεις σε μέσα προ­στα­σί­ας σε μια σει­ρά χώρους δου­λειάς στην ατμο­μη­χα­νή της ΕΕ.

Παράλ­λη­λα συνε­χί­ζο­νται με τη βοή­θεια του γερ­μα­νι­κού στρα­τού τα τεστ στους περί­που 6.500 εργα­ζό­με­νους των σφα­γεί­ων. Η επι­χεί­ρη­ση παρέ­δω­σε τα ονό­μα­τα και τις διευ­θύν­σεις τους μόλις εμφα­νί­στη­κε η αστυ­νο­μία στα γρα­φεία της. Για την κωλυ­σιερ­γία ευθύ­νο­νται σύμ­φω­να με τη διεύ­θυν­ση οι υπερ­γο­λά­βοι που έχουν προ­σλά­βει τους εργα­ζό­με­νους, οι οποί­οι στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία προ­έρ­χο­νται από τη Βουλ­γα­ρία και τη Ρουμανία.

Οι χιλιά­δες εργά­τες της «Tönnies», σε μεγά­λο βαθ­μό μετα­νά­στες από χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, που έχει τις εγκα­τα­στά­σεις της στην πόλη Guetersloh της Βόρειας Ρηνα­νί­ας — Βεστφα­λί­ας όχι μόνο δού­λευαν στοι­βαγ­μέ­νοι, αλλά πολ­λοί από αυτούς μένουν κυριο­λε­κτι­κά ο ένας πάνω στον άλλον σε μικρά και ακα­τάλ­λη­λα διαμερίσματα.

Δύσκολες συνθήκες για «σύγχρονους γκασταρμπάιτερ»

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που κατα­γρά­φο­νται μαζι­κά κρού­σμα­τα σε μονά­δα επε­ξερ­γα­σί­ας κρέ­α­τος. Στις αρχές Μαΐ­ου περισ­σό­τε­ροι από 150 εργα­ζό­με­νοι στην εται­ρία Westfleisch, στο Κόσφελντ της Βόρειας Ρηνα­νί­ας-Βεστφα­λί­ας, είχαν προ­σβλη­θεί από τον κορω­νο­ϊό. Λίγο πριν είχαν νοσή­σει άλλοι 109 εργα­ζό­με­νοι στα σφα­γεία της εται­ρί­ας Vion στο Μπαντ Μπράμ­στεντ της βόρειας Γερ­μα­νί­ας. Μαζι­κά κρού­σμα­τα είχαν κατα­γρα­φεί και σε Ρου­μά­νους εργα­ζό­με­νους στα σφα­γεία της εται­ρί­ας Müller Fleisch στο Πφόρ­τσχαιμ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Πολ­λοί πιστεύ­ουν ότι υπάρ­χει πρό­βλη­μα με τους σύγ­χρο­νους «γκα­σταρ­μπάι­τερ» από την ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, οι οποί­οι συνή­θως απα­σχο­λού­νται με συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου σε γερ­μα­νι­κά σφα­γεία, εργά­ζο­νται σε δύσκο­λες συν­θή­κες που φαί­νε­ται να ευνο­ούν τη διά­δο­ση του κορω­νοϊ­ού, ενώ προ­βλη­μα­τι­κή κρί­νε­ται πολ­λές φορές και η δια­μο­νή τους σε ομα­δι­κά κατα­λύ­μα­τα με κοι­νό­χρη­στους χώρους υγιεινής.

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο