Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Ποινικό αδίκημα η χρήση του φιλορωσικού «Z» σε ομοσπονδιακά κρατίδια

Αρκε­τά γερ­μα­νι­κά κρα­τί­δια διε­μή­νυ­σαν ότι η δημό­σια χρή­ση του συμ­βό­λου «Z», που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στη ρωσι­κή «νίκη» στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, θα είναι στο εξής ποι­νι­κό αδίκημα.

Η αξιω­μα­τού­χος που είναι αρμό­δια για το χαρ­το­φυ­λά­κιο των Εσω­τε­ρι­κών στην κρα­τι­δια­κή κυβέρ­νη­ση του Βερο­λί­νου, η Ίρις Σπράν­γκερ, εξή­γη­σε σε δηλώ­σεις της που δημο­σιεύ­ο­νται στο σημε­ρι­νό φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας Tagesspiegel ότι «σε περι­πτώ­σεις που απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η χρή­ση του λευ­κού ‘Z’ συν­δέ­ε­ται με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, όπως σε ρωσι­κά στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα, αυτό φυσι­κά σημαί­νει υπο­στή­ρι­ξη του επι­θε­τι­κού πολέ­μου. Αυτό θα είναι ποι­νι­κά κολά­σι­μο και θα επεμ­βαί­νου­με αμέσως».

Η κυρία Σπράν­γκερ επι­κα­λέ­στη­κε το άρθρο 140 του ποι­νι­κού κώδι­κα, που καθι­στά ποι­νι­κά κολά­σι­μη τη χρή­ση ορι­σμέ­νων συμ­βό­λων και επι­σύ­ρει ποι­νές ως και τριών ετών φυλά­κι­σης ή/και χρη­μα­τι­κά πρόστιμα.

Την Παρα­σκευή, η Κάτω Σαξο­νία και η Βαυα­ρία ανήγ­γει­λαν επί­σης ότι θα ποι­νι­κο­ποι­ή­σουν τη χρή­ση του συγκε­κρι­μέ­νου συμ­βό­λου. «Δεν εγκρί­νου­με την επι­δο­κι­μα­σία εγκλη­μά­των που παρα­βιά­ζουν το διε­θνές δίκαιο», δήλω­σε ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης της Βαυα­ρί­ας Γκέ­οργκ Άιζεν­ραϊχ στο Γερ­μα­νι­κό Πρακτορείο.

Στη Στουτ­γκάρ­δη και στο κρα­τί­διο της Βόρειας Ρηνα­νί­ας-Βεστφα­λί­ας κοι­νο­βου­λευ­τι­κοί τάχθη­καν υπέρ της απα­γό­ρευ­σης του συμβόλου.

«Το σύμ­βο­λο ‘Z’ του φασι­σμού του (προ­έ­δρου της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ) Πού­τιν πρέ­πει να απα­γο­ρευ­τεί σε όλη τη Γερ­μα­νία», έκρι­νε ο Γιο­ά­χιμ Σταμπ, υπουρ­γός Προ­σφύ­γων στη Βόρεια Ρηνα­νία-Βεστφα­λία, μέσω Twitter.

Το «Z» απο­τε­λεί συντο­μο­γρα­φία της φρά­σης «για τη νίκη» στα ρωσι­κά-παρό­τι το κυριλ­λι­κό αλφά­βη­το δεν έχει ζήτα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο