Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Ρατσιστικά τα κίνητρα του δράστη των πολύνεκρων επιθέσεων στη Χανάου

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών του κρα­τι­δί­ου της Έσσης Πέτερ Μπόιτ δήλω­σε σήμε­ρα ότι υπήρ­χε ρατσι­στι­κό κίνη­τρο στις επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον δύο μπαρ με ναρ­γι­λέ­δες στην πόλη Χανά­ου στην κεντρι­κή Γερ­μα­νία, από τις οποί­ες σκο­τώ­θη­καν εννέα άνθρω­ποι, με τους ομο­σπον­δια­κούς εισαγ­γε­λείς να ερευ­νούν την υπό­θε­ση ως τρομοκρατική.

Εξάλ­λου ο Μπόιτ επε­σή­μα­νε ότι ο δρά­στης ήταν ένας Γερ­μα­νός πολί­της 43 ετών. Η εφη­με­ρί­δα Bild έχει ανα­φέ­ρει ότι το όνο­μά του είναι Τομπί­ας Ρ. Αυτός όπως και η μητέ­ρα του εντο­πί­στη­καν νεκροί στο σπί­τι του με τραύ­μα­τα από σφαίρες.

Οι αρχές εξα­κο­λου­θούν να ερευ­νούν αν όντως ο δρά­στης είχε αφή­σει επι­στο­λή στην οποία προ­α­νήγ­γει­λε τα εγκλή­μα­τά του, κάτι το οποίο έχει ανα­φέ­ρει η Bild, χωρίς ωστό­σο να κατο­νο­μά­ζει τις πηγές της.

Σύμ­φω­να με τον Μπόιτ, ο δρά­στης είχε στην κατο­χή του νομί­μως όπλα καθώς ήταν σκοπευτής.

Αν και ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Έσσης δεν ήταν σε θέση να διευ­κρι­νί­σει ποιος βρι­σκό­ταν στα μπαρ την ώρα των επι­θέ­σε­ων, η Bild έγρα­ψε ότι κάποια από τα εννέα θύμα­τα ήταν κουρ­δι­κής κατα­γω­γής. Ανά­με­σά τους περι­λαμ­βά­νε­ται μία γυναί­κα και πέντε νεαροί.

Λίγο νωρί­τε­ρα η αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή ομο­σπον­δια­κή εισαγ­γε­λία της Γερ­μα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι ανέ­λα­βε την έρευ­να για την επί­θε­ση καθώς πρό­κει­ται για ένα πιθα­νόν «ρατσι­στι­κό έγκλημα».

«Οι ομο­σπον­δια­κοί εισαγ­γε­λείς ανέ­λα­βαν την έρευ­να καθώς υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι ο δρά­στης είχε ακρο­δε­ξιό, εξτρε­μι­στι­κό παρελ­θόν», δήλω­σε εκπρό­σω­πος της ομο­σπον­δια­κής εισαγγελίας.

Σύμ­φω­να με πηγές που πρό­σκει­νται στην έρευ­να, στο σπί­τι του δρά­στη βρέ­θη­καν μία επι­στο­λή και ένα βίντεο στα οποία προ­α­ναγ­γέλ­λει τα εγκλή­μα­τά του.

Ο Πίτερ Νόι­μαν, ειδι­κός σε θέμα­τα τρο­μο­κρα­τί­ας στο King’s College του Λον­δί­νου, δήλω­σε ότι πρό­κει­ται «για ένα μανι­φέ­στο 24 σελί­δων», που μαρ­τυ­ρά «το μίσος (του δρά­στη) προς τους αλλο­δα­πούς και τους μη λευκούς».

«Ζητεί την εξα­φά­νι­ση πολ­λών χωρών στη βόρεια Αφρι­κή, τη Μέση Ανα­το­λή και την κεντρι­κή Ασία», χρη­σι­μο­ποιώ­ντας «όρους που παρα­πέ­μπουν στην ευγο­νι­κή, λέγο­ντας ότι η επι­στή­μη έχει απο­δεί­ξει ότι κάποιες φυλές είναι ανώ­τε­ρες», έγρα­ψε ο Νόι­μαν στο Twitter.

Εξάλ­λου ο δρά­στης δηλώ­νει ότι «παρα­κο­λου­θεί­ται όλη του τη ζωή από τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες» και περι­γρά­φει τον εαυ­τό του «κατ’ επι­λο­γή εργέ­νη», ομο­λο­γώ­ντας ότι «ποτέ δεν είχε σχέ­ση με γυναί­κα», ανέ­φε­ρε ο Νόιμαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο