Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Σαμποτάζ το πρόβλημα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Σε «δολιο­φθο­ρά» που είχε ως στό­χο τα καλώ­δια της ραδιο­σύν­δε­σης απο­δί­δουν οι γερ­μα­νι­κές αρχές την δια­κο­πή των σιδη­ρο­δρο­μι­κών δρο­μο­λο­γί­ων στη βόρεια Γερ­μα­νία, σήμε­ρα το πρωί.

Επί περί­που τρεις ώρες στα­μά­τη­σαν όλα τα δρο­μο­λό­για των τρέ­νων υψη­λής ταχύ­τη­τας, του περι­φε­ρεια­κού αλλά και των τρέ­νων μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των. Αφού απο­κα­τα­στά­θη­κε εν μέρει η κυκλο­φο­ρία, η εται­ρεία Deutsche Bahn ανέ­φε­ρε ότι το πρό­βλη­μα οφεί­λε­ται σε «σαμπο­τάζ». Η δολιο­φθο­ρά αυτή είχε ως στό­χο «καλώ­δια που είναι άκρως απα­ραί­τη­τα για την κυκλο­φο­ρία των τρέ­νων», διευκρίνισε.

Ο υπουρ­γός Μετα­φο­ρών Φόλ­κερ Βίσινγκ επι­βε­βαί­ω­σε ότι τα καλώ­δια αυτά «κόπη­καν σκό­πι­μα», τονί­ζο­ντας ότι «είναι σαφές πως επρό­κει­το για στο­χευ­μέ­νη και σκό­πι­μη ενέρ­γεια». Το κίνη­τρο «δεν είναι ακό­μη γνω­στό», πρόσθεσε.

Η ομο­σπον­δια­κή αστυ­νο­μία έχει ανα­λά­βει την έρευνα.

Το πρό­βλη­μα εντο­πί­ζε­ται στη ραδιο­σύν­δε­ση GSM‑R των τρέ­νων, μέσω της οποί­ας γίνε­ται η επι­κοι­νω­νία με τους μηχα­νο­δη­γούς αλλά και συνο­λι­κό­τε­ρα την κεντρι­κή διε­πι­κοι­νω­νία μετα­ξύ των τρέ­νων και των υπο­δο­μών ελέγ­χου», σύμ­φω­να με το περιο­δι­κό Spiegel, το πρώ­το που έκα­νε λόγο για «υπο­ψί­ες σαμπο­τάζ», επι­κα­λού­με­νο πηγές των υπη­ρε­σιών ασφαλείας.

Σύμ­φω­να με τον Βίσινγκ, τα καλώ­δια κόπη­καν σε δύο σημεία. Η εφη­με­ρί­δα Bild γρά­φει ότι «καλώ­δια οπτι­κών ινών» κόπη­καν στο Βερο­λί­νο και τη Βόρεια Ρηνα­νία-Βεστφα­λία, το πιο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νο κρα­τί­διο της Γερ­μα­νί­ας. Μια τέτοια πρά­ξη δεν μπο­ρεί να γίνει από τον καθέ­να και χρειά­ζε­ται ο δρά­στης να έχει «ορι­σμέ­νες γνώ­σεις» του σιδη­ρο­δρο­μι­κού συστή­μα­τος, ανέ­φε­ραν στην εφη­με­ρί­δα πηγές προ­σκεί­με­νες στην Deutsche Bahn.

Λόγω της βλά­βης αυτής δια­κό­πη­καν τα δρο­μο­λό­για από το Βερο­λί­νο προς ορι­σμέ­νες περιο­χές στη δυτι­κή και τη βόρεια Γερ­μα­νία, όπως το Σλέ­σβιγκ-Χόλ­σταϊν, τις πόλεις του Αμβούρ­γου και της Βρέ­μης, την Κάτω Σαξο­νία και ένα τμή­μα της Βόρειας Ρηνα­νί­ας-Βεστφα­λί­ας. Δια­κό­πη­κε επί­σης η σύν­δε­ση μετα­ξύ Βερο­λί­νου και Άμστερ­νταμ και χιλιά­δες ταξι­διώ­τες μπλο­κα­ρί­στη­καν στους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς σταθμούς.

Μολο­νό­τι απο­κα­τα­στά­θη­κε η σιδη­ρο­δρο­μι­κή σύν­δε­ση, ανα­μέ­νε­ται ότι ορι­σμέ­να δρο­μο­λό­για θα ακυ­ρω­θούν ή θα γίνουν με καθυ­στέ­ρη­ση, προει­δο­ποί­η­σε η Deutsche Bahn.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο