Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Σαξονία, το προπύργιο του νεοναζιστικού NPD

Δια­δη­λώ­σεις και επει­σό­δια στις ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κές πόλεις Κέμντιτς, Δρέσ­δη, Χάι­ντε­να­ου, Χοϊ­ερ­σβέρ­ντα. Το κρα­τί­διο της Σαξο­νί­ας κατέ­χει τα σκή­πτρα στον χώρο του δεξιού εξτρε­μι­σμού στη Γερ­μα­νία. Δεν πρό­κει­ται για κάτι νέο, αλλά για μια ιστο­ρία με ρίζες στο παρελθόν.

Σεπτέμ­βριος 1991. Μια ομά­δα περί­που 500 ατό­μων πολιορ­κεί κοι­τώ­να φιλο­ξε­νί­ας οικο­νο­μι­κών μετα­να­στών και στη συνέ­χεια ένα προ­σφυ­γι­κό κατά­λυ­μα. Η αστυ­νο­μία φάνη­κε τότε αδύ­να­μη να αντι­δρά­σει. Οι οικο­νο­μι­κοί μετα­νά­στες υπό την απει­λή βίας ανα­γκά­στη­καν να φύγουν από την πόλη αυτή της Σαξο­νί­ας. Έπει­τα από αυτή την «επι­τυ­χία» των ακρο­δε­ξιών ακο­λού­θη­σε επί­θε­ση σε προ­σφυ­γι­κό κατά­λυ­μα. Σε αυτή την περί­πτω­ση η αστυ­νο­μία αντέ­δρα­σε, μετα­φέ­ρο­ντας με ασφά­λεια τους πρό­σφυ­γες σε άλλες πόλεις. Τα γεγο­νό­τα της Χοϊ­ερ­σβέρ­ντα έδω­σαν έναυ­σμα για μια σει­ρά οργα­νω­μέ­νων ρατσι­στι­κών επι­θέ­σε­ων με στο­χευ­μέ­νη χρή­ση βίας.

Το προπύργιο του NPD

Εδώ και χρό­νια η Σαξο­νία δια­δρα­μα­τί­ζει κεντρι­κό ρόλο για την ακρο­δε­ξιά στη Γερ­μα­νία. Το 2004 το νεο­να­ζι­στι­κό κόμ­μα NPD εισήλ­θε στο κοι­νο­βού­λιο του κρα­τι­δί­ου με 9.2%, όπου και παρέ­μει­νε μέχρι το 2014 – οπό­τε και έμει­νε έξω από την τοπι­κή βου­λή με 4,9%. Έκτο­τε το NDP εκπρο­σω­πεί­ται μόνο σε τοπι­κό επί­πε­δο σε κάποιες περιο­χές της Γερ­μα­νί­ας, κυρί­ως στη Σαξο­νία. Εκεί συνε­δριά­ζει και το προ­ε­δρείο του.

Στο μετα­ξύ, βέβαια, το νεο­να­ζι­στι­κό κόμ­μα δεν φαί­νε­ται να παί­ζει κάποιο σημα­ντι­κό ρόλο, έχο­ντας «ξεπε­ρα­στεί» από το εθνο­λαϊ­κι­στι­κό και ξενο­φο­βι­κό κόμ­μα AfD (Εναλ­λα­κτι­κή για τη Γερ­μα­νία). Σύμ­φω­να με ανα­λυ­τές, το AfD είναι ισχυ­ρό στις περιο­χές όπου κάπο­τε το NPD συγκέ­ντρω­νε σχε­τι­κά καλά ποσο­στά. Μάλι­στα, ειδι­κά σε μια εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Σαξο­νί­ας, όπου το NPD στις ομο­σπον­δια­κές εκλο­γές του 2013 είχε κατα­γρά­ψει λίγο πάνω από το 5%, το ΑfD με τη σει­ρά του εκτό­ξευ­σε το ποσο­στό του στο 35,5% στις εκλο­γές του 2017. Αυτό ήταν και το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό που κατέ­γρα­ψε το AfD στις περ­σι­νές εκλο­γές σε ομο­σπον­δια­κό επί­πε­δο, ενώ συγ­χρό­νως έγι­νε το ισχυ­ρό­τε­ρο σε δύνα­μη κόμ­μα στο κρα­τί­διο της Σαξονίας.

Αύξηση των περιστατικών ακροδεξιάς βίας

Ανα­φο­ρι­κά με τον αριθ­μό των επι­θέ­σε­ων με ακρο­δε­ξιό υπό­βα­θρο η Σαξο­νία βρί­σκε­ται επί­σης στην κορυ­φή. Σύμ­φω­να με έκθε­ση της Γερ­μα­νι­κής Αρχής Προ­στα­σί­ας του Συντάγ­μα­τος, το 2017 κατα­γρά­φη­καν 95 περι­στα­τι­κά ακρο­δε­ξιάς βίας, το 2016, 145 και το 2015, 201. Από την πλευ­ρά τους, άλλες ανε­ξάρ­τη­τες οργα­νώ­σεις ανε­βά­ζουν ακό­μη πιο ψηλά τα νούμερα.

Σε ομο­σπον­δια­κό επί­πε­δο, σύμ­φω­να με το Ίδρυ­μα Antonio Amadeu και τη ΜΚΟ Pro Asyl, το 2017 κατα­γρά­φη­καν 1.713 αξιό­ποι­νες πρά­ξεις κατά προ­σφύ­γων. Ειδι­κά για το κρα­τί­διο της Σαξο­νί­ας, πάντως, οι ξενο­φο­βι­κές επι­θέ­σεις απο­τε­λούν συχνό φαι­νό­με­νο. Για παρά­δειγ­μα, το 2016 περισ­σό­τε­ροι από 250 ακρο­δε­ξιοί προ­κά­λε­σαν βίαια επει­σό­δια στη συνοι­κία Κόνε­βιτς της Λει­ψί­ας, προ­έ­βη­σαν σε βαν­δα­λι­σμούς στο Χαϊ­ντε­νά­ου και επι­τέ­θη­καν σε λεω­φο­ρείο που μετέ­φε­ρε πρό­σφυ­γες στο Κλάουσνιτς.

Η σταθερή «καθιέρωση» της άκρας δεξιάς

Σύμ­φω­να με έρευ­νες, ο δεξιός εξτρε­μι­σμός εδώ και χρό­νια έχει παγιω­θεί με στα­θε­ρούς ρυθ­μούς ανά τη Γερ­μα­νία. Ο Ντά­βιντ Μπέ­γκριχ, ειδι­κός σε ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη μελέ­τη της άκρας δεξιάς, υπο­γραμ­μί­ζει τη σημα­σία όλων των πρό­σφα­των περι­στα­τι­κών ακρο­δε­ξιάς βίας και κάνει λόγο για μια «γενιά της Χοϊερσβέρντα».

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, τα πρό­σφα­τα επει­σό­δια και ο ρατσι­σμός υπό τη σημε­ρι­νή του έκφαν­ση έχει τις ρίζες του στην ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία της δεκα­ε­τί­ας του 90. Εκεί, όπως σημειώ­νει ο Γερ­μα­νός ειδι­κός, η άκρα δεξιά κατά­φε­ρε να εδραιω­θεί, να «ανα­πα­ρα­χθεί» και να μετα­δο­θεί και στις επό­με­νες γενιές. Οι τότε δρά­στες του Χοϊ­ερ­σβέρ­ντα, οι σημε­ρι­νοί σαρα­ντά­ρη­δες, πλέ­ον είναι γονείς και πολ­λοί εξ αυτών έχουν μετα­δώ­σει τις ιδέ­ες εκεί­νες στα παι­διά τους, λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Ντ. Μπέ­γκριχ. «Τα παι­διά, που βγαί­νουν σήμε­ρα στους δρόμους».

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο