Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βαυαρία

Του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα άτο­μα έχα­σαν τη ζωή τους και δεκά­δες τραυ­μα­τί­στη­καν — πολ­λοί εκ των οποί­ων σοβα­ρά — σε σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στο Γκάρ­μις-Παρ­τεν­κίρ­χεν της Βαυα­ρί­ας. Στην περιο­χή βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη εκτε­τα­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση σωστι­κών συνερ­γεί­ων και πολ­λοί δρό­μοι παρα­μέ­νουν αποκλεισμένοι.

Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών της Βαυα­ρί­ας Γιο­ά­χιμ Χέρ­μαν, τρεις νεκροί βρί­σκο­νται κάτω από το βαγό­νι που εκτρο­χιά­στη­κε και ανα­τρά­πη­κε, ενώ, όπως είπε, αν το βαγό­νι δεν ανυ­ψω­θεί, δεν μπο­ρεί κανείς να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι εγκλω­βι­σμέ­νοι. Ένα τέταρ­το άτο­μο εξέ­πνευ­σε κατά τη δια­κο­μι­δή του στο νοσο­κο­μείο, όπου νοση­λεύ­ο­νται 60 άτο­μα, τα 16 με σοβα­ρά τραύματα.

Το δυστύ­χη­μα συνέ­βη λίγο μετά το μεση­μέ­ρι στο περι­φε­ρεια­κό τρέ­νο που κατευ­θυ­νό­ταν προς το Μόνα­χο. Λόγω του τρι­η­μέ­ρου του Αγί­ου Πνεύ­μα­τος και της τελευ­ταί­ας ημέ­ρας στο σχο­λείο, στο τρέ­νο, στο οποίο επέ­βαι­ναν 140 άτο­μα, ήταν και πολ­λοί μαθη­τές. Μετα­ξύ των τραυ­μα­τιών είναι άτο­μα «όλων των ηλι­κια­κών ομά­δων», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας, ο οποί­ος σημεί­ω­σε ότι τα αίτια του εκτρο­χια­σμού είναι για την ώρα άγνω­στα, αλλά διευ­κρί­νι­σε ότι δεν εμπλέ­κε­ται άλλο τρέ­νο ή όχημα.

Στην επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης συμ­με­τέ­χουν και οι ένο­πλες δυνά­μεις, ενώ έσπευ­σαν και τρία ελι­κό­πτε­ρα από το Τιρό­λο, της γει­το­νι­κής Αυστρίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο