Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Τρένο έπεσε πάνω σε εργάτες που πραγματοποιούσαν συντήρηση του δικτύου – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Δύο άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και αρκε­τοί τραυ­μα­τί­στη­καν σε σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα κοντά στην Κολω­νία, μετέ­δω­σε το γερ­μα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων dpa.

Όπως μετα­δί­δει το «Associated Press», το τρέ­νο που εκτε­λού­σε δρο­μο­λό­γιο από τη Βόρεια Θάλασ­σα προς το Κόμπλεντς, φέρε­ται να έπε­σε πάνω σε μια ομά­δα ανθρώ­πων που εργά­ζο­νταν στις ράγες, μετα­ξύ των πόλε­ων Χιρτ και Μπριλ, στη Βόρεια Ρηνα­νία — Βεστφα­λία.

Και σε αυτή την περί­πτω­ση το δυστύ­χη­μα φέρ­νει στην επι­φά­νεια τα σοβα­ρά ερω­τη­μα­τι­κά για την ασφά­λεια των ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νων σιδη­ρο­δρό­μων καθώς το τρέ­νο έπε­σε στους εργά­τες που πραγ­μα­το­ποιού­σαν εργα­σί­ες συντή­ρη­σης του δικτύ­ου, χωρίς να υπάρ­ξει καμία ειδο­ποί­η­ση, είτε στον οδη­γό του τρέ­νου ή στους εργάτες.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο