Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: 29χρονος Σύρος πρόσφυγας ορκίστηκε δήμαρχος σε κωμόπολη

Ο Ράιαν Άλσεμπλ, 29χρονος πρό­σφυ­γας από τη Συρία, ορκί­στη­κε επί­ση­μα χθες βρά­δυ δήμαρ­χος του Όστελ­σχάιμ, της νοτιο­δυ­τι­κής Γερμανίας.

Ο Άλσεμπλ εγκα­τέ­λει­ψε τη Συρία για να γλι­τώ­σει από τον πόλε­μο πριν από οκτώ χρό­νια. Τον Απρί­λιο του 2023, οι ψηφο­φό­ροι στην κοι­νό­τη­τα αυτή 2.500 κατοί­κων τον εξέ­λε­ξαν επι­κε­φα­λής του νέου δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, με τον Άλσεμπλ να συγκε­ντρώ­νει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία και ποσο­στό 55,41%.

Το Δίκτυο Νέων Δημάρ­χων δήλω­σε πως δεν γνω­ρί­ζει κάποιον άλλο πρό­σφυ­γα που πήγε στη Γερ­μα­νία το 2015 και τώρα είναι δήμαρ­χος σε πόλη της χώρας. Δεν υπήρ­ξαν άλλοι υπο­ψή­φιοι με συρια­κή κατα­γω­γή για το αξί­ω­μα του δημάρ­χου στο κρα­τί­διο αυτό, στη νοτιο­δυ­τι­κή Γερ­μα­νία, σύμ­φω­να με τη Ένω­ση Δήμων της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Όταν ο Άλσεμπλ έφθα­σε στην Γερ­μα­νία, δεν ήταν παρά 21 ετών. Είχε φύγει από την Συρία για να γλι­τώ­σει την υπο­χρε­ω­τι­κή στρα­τιω­τι­κή θητεία στην χώρα του που ήταν βυθι­σμέ­νη στον εμφύ­λιο πόλεμο.

Πέρα­σε από τη Λέσβο στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα και διέ­σχι­σε την Βόρεια Μακε­δο­νία, την Σερ­βία και την Κρο­α­τία με μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς και με τα πόδια. Χρειά­στη­κε 12 μέρες για να φθά­σει στην Γερ­μα­νία. Έμα­θε γρή­γο­ρα τα γερ­μα­νι­κά και έκα­νε πρα­κτι­κή άσκη­ση ως διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος στο δημαρ­χείο του Άλτεν­γκ­στετ, χωριού που βρί­σκε­ται κοντά στο Οστελ­σχάιμ. Στις δημο­τι­κές εκλο­γές κατέ­βη­κε ως ανε­ξάρ­τη­τος υπο­ψή­φιος. Είναι επί­σης μέλος των Πρά­σι­νων, διό­τι «η προ­στα­σία του Κλί­μα­τος είναι πολύ σημαντική».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο