Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των αστέγων

Deutsch Flagge Deutschland

Τουλάχιστον 678.000 άνθρωποι
μεταξύ τους και παιδιά
είτε δεν έχουν σταθερή στέγη
είτε κοιμούνται στο δρόμο

Αυξή­θη­κε και το 2018 (ΣΣ |> δίνο­νται κάθε φορά στοι­χεία για το προη­γού­με­νο έτος) ο αριθ­μός των αστέ­γων στη Γερ­μα­νία και πλέ­ον του­λά­χι­στον 678.00 άνθρω­ποι είτε κοι­μού­νται στο δρό­μο είτε φιλο­ξε­νού­νται προ­σω­ρι­νά σε κατα­λύ­μα­τα είτε σε συγ­γε­νείς και φίλους.

Τα στοι­χεία δημο­σί­ευ­σε πρό­σφα­τα η Ομο­σπον­δια­κή Ομά­δα Εργα­σί­ας για τη Βοή­θεια στους Αστέ­γους (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.) σημειώ­νο­ντας ότι το 2017 οι άστε­γοι ήταν 650.000, δηλα­δή σημειώ­θη­κε αύξη­ση κατά 4,2%.

Μάλι­στα, του­λά­χι­στον 41.000 υπο­λο­γί­ζο­νται αυτοί που κοι­μού­νται στο δρό­μο, σε μια από τις ισχυ­ρό­τε­ρες και πιο προηγ­μέ­νες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες του κόσμου.
Σύμ­φω­να με τη «Βοή­θεια Αστέ­γων» (BAG), περί­που τα 2/3 των αστέ­γων είναι ανα­γνω­ρι­σμέ­νοι πρό­σφυ­γες και οι υπό­λοι­ποι είναι Γερ­μα­νοί ή μετα­νά­στες από την Ευρώ­πη ή «τρί­τες χώρες». Το 30% των αστέ­γων ζού­σαν με σύντρο­φο ή/και παι­διά. Το πιο σοκα­ρι­στι­κό είναι πως το 8% των αστέ­γων είναι παι­διά ή ανή­λι­κοι
Ως βασι­κές αιτί­ες για τον αυξα­νό­με­νο αριθ­μό των αστέ­γων η οργά­νω­ση «Βοή­θεια Αστέ­γων» ανα­φέ­ρει τη μεγά­λη αύξη­ση των ενοι­κί­ων σχε­δόν σε όλες τις γερ­μα­νι­κές πόλεις, τη συρ­ρί­κνω­ση των λεγό­με­νων «κοι­νω­νι­κών κατοι­κιών» για ανέρ­γους, εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους που λαμ­βά­νουν προ­νοια­κά επι­δό­μα­τα και την εδραί­ω­ση της φτώ­χειας στη Γερ­μα­νία που βρί­σκε­ται σε διαρ­κή άνο­δο τα τελευ­ταία χρό­νια και όλοι μιλούν για ένα «ανη­συ­χη­τι­κό φαινόμενο».

«Ιδιαί­τε­ρα αντι­με­τω­πί­ζουν πρό­βλη­μα να βρουν μια οικο­νο­μι­κά προ­σι­τή στέ­γη οι χαμη­λό­μι­σθοι και οι χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι, αλλά και οι ανα­γνω­ρι­σμέ­νοι πρό­σφυ­γες», σημειώ­νε­ται στην έρευ­να. Οι μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες και οι νεα­ροί ενή­λι­κες είναι ιδιαί­τε­ρα «ευά­λω­τες ομά­δες ανθρώ­πων», αλλά ανη­συ­χεί επί­σης «η φτώ­χεια των ηλι­κιω­μέ­νων που απει­λεί όλο και περισ­σό­τε­ρο τη γενιά των φθη­νών εργα­ζο­μέ­νων, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και άλλων επι­σφα­λώς απασχολούμενων».

Στα ύψη ενοίκια και περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών

Νέα στοι­χεία για την εκτό­ξευ­ση των ενοι­κί­ων στη Γερ­μα­νία — όπως και σε πολ­λές χώρες της Ευρώ­πης και του κόσμου — δεί­χνουν πως πλέ­ον το ποσο­στό των οικο­γε­νειών σε μεγά­λες πόλεις με υψη­λά ενοί­κια μειώ­νε­ται ως προς τον συνο­λι­κό αριθ­μό των κατοί­κων. Ιδιαί­τε­ρα για τις οικο­γέ­νειες τα έξο­δα του σπι­τιού είναι ακό­μη πιο δυσβά­στα­χτα απ’ ό,τι για τους εργα­ζό­με­νους χωρίς παι­διά, οι οποί­οι συνή­θως μένουν σε μικρά δια­με­ρί­σμα­τα ή μαζί με συγκάτοικους.

Στο Μόνα­χο, στο Φράι­μπουργκ, στη Φραν­κφούρ­τη και τη Στουτ­γάρ­δη, για παρά­δειγ­μα, όλο και περισ­σό­τε­ρες οικο­γέ­νειες εγκα­τα­λεί­πουν την πόλη και μετα­κο­μί­ζουν στα περί­χω­ρα — έως και 70 χλμ. από­στα­ση — σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη μελέ­τη του Ινστι­τού­του Οικο­νο­μι­κών Ερευ­νών «Prognos». Ενδει­κτι­κά, στο Μόνα­χο οι οικο­γέ­νειες δαπα­νούν κατά μέσο όρο το 43% του εισο­δή­μα­τός τους μόνο για ενοί­κιο, το 42% στο Φράι­μπουργκ και το 39% στη Φραν­κφούρ­τη.

«Το γεγο­νός ότι οι οικο­γέ­νειες μετα­κο­μί­ζουν στα περί­χω­ρα λόγω των υψη­λών ενοι­κί­ων δεν είναι και­νούρ­γιο», σύμ­φω­να με το Ομο­σπον­δια­κό Ινστι­τού­το Ερευ­νας Πλη­θυ­σμού, ωστό­σο η συνε­χής αύξη­ση των ενοι­κί­ων εντεί­νει αυτήν την τάση.

Η κατά­στα­ση είναι ακό­μη χει­ρό­τε­ρη για τους ηλι­κιω­μέ­νους και τους συντα­ξιού­χους, οι οποί­οι, για παρά­δειγ­μα, στο Μόνα­χο θα πρέ­πει να δαπα­νούν κατά μέσο όρο το 65% του εισο­δή­μα­τός τους μόνο για ενοί­κιο. Η μελέ­τη ανα­δει­κνύ­ει ότι οι άνθρω­ποι στην ηλι­κία συντα­ξιο­δό­τη­σης τεί­νουν επί­σης να εγκα­τα­λεί­πουν τις μεγά­λες πόλεις λόγω του αυξη­μέ­νου κόστους ζωής και των χαμη­λών συντάξεων.

Από την άλλη πλευ­ρά, η τρέ­χου­σα έκθε­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων της Bundesbank σημειώ­νει πως η αύξη­ση στις τιμές των κατοι­κιών είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα περιου­σια­κά στοι­χεία των Γερ­μα­νών ιδιο­κτη­τών αυξά­νο­νται έντο­να.

Σύμ­φω­να με αυτή, το μέσο καθα­ρό εισό­δη­μα των ιδιο­κτη­τών ακι­νή­των το 2017 ήταν 277.000 ευρώ — 37.200 ευρώ μεγα­λύ­τε­ρο απ’ ό,τι τρία χρό­νια πριν.

Αντί­θε­τα, τα νοι­κο­κυ­ριά των ενοι­κια­στών είχαν κατά μέσο όρο 10.400 ευρώ (ο μέσος όρος των πλου­σιό­τε­ρων και των φτω­χό­τε­ρων νοι­κο­κυ­ριών). Επί­σης, στη Γερ­μα­νία μόλις 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά έχει δικό του σπίτι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο