Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Πλήθος εργαζομένων διαδήλωσαν στο Αμβούργο για την ακρίβεια και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πλή­θος εργα­ζο­μέ­νων και νέων συμ­με­τεί­χαν χθες Σάβ­βα­το, 29 Οκτώ­βρη, στο Αμβούρ­γο σε κινη­το­ποί­η­ση για να δια­δη­λώ­σουν την αγα­νά­κτη­ση και την οργή τους ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τους εξο­πλι­σμούς αλλά και την ακρί­βεια και τις αυξή­σεις στο ρεύ­μα, τη θέρ­μαν­ση και τα ενοίκια.

Απαι­τώ­ντας να δοθεί «Τέλος στην αύξη­ση των τιμών τώρα» και ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως «Δε θα παγώ­σου­με για τους εξο­πλι­σμούς και τα κέρ­δη των δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χων», οι δια­δη­λω­τές απαί­τη­σαν «Οι πλού­σιοι να πλη­ρώ­σουν την κρί­ση» και να δοθούν τα «100 δις για Πολι­τι­σμό, Εκπαί­δευ­ση και Υγεία».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι ήδη εδώ και του­λά­χι­στον ένα χρό­νο, πολύ πριν την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ο γερ­μα­νι­κός λαός άρχι­σε να βλέ­πει το εισό­δη­μά του να συρ­ρι­κνώ­νε­ται, καθώς σει­ρά ανα­τι­μή­σε­ων στην ενέρ­γεια και τα είδη βασι­κής κατα­νά­λω­σης αύξη­σαν κατα­κό­ρυ­φα το καθη­με­ρι­νό κόστος ζωής. Μάλι­στα, αυτή τη στιγ­μή, είναι εκα­τομ­μύ­ρια οι εργα­ζό­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι, οι σπου­δα­στές και οι μικρές επι­χει­ρή­σεις που ζουν με το φόβο και την ανα­σφά­λεια της επιβίωσης.

Στη δια­δή­λω­ση το «παρών» έδω­σαν μαζί με τους Γερ­μα­νούς συνα­δέλ­φους τους πολ­λοί Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι και συν­δι­κα­λι­στές, διεκ­δι­κώ­ντας να μην πλη­ρώ­σει ο λαός για άλλη μια φορά την κρί­ση των μεγά­λων μονο­πω­λί­ων και του ίδιου του καπι­τα­λι­σμού, απαι­τώ­ντας συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας και μισθούς που να αντι­στοι­χούν στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες και καλώ­ντας το λαό να γίνει πρω­τα­γω­νι­στής των εξελίξεων.

Σημειώ­νε­ται, ότι και χθες στο Αμβούρ­γο, οι συμ­βι­βα­σμέ­νες ηγε­σί­ες των συν­δι­κά­των και πολ­λοί από τους φορείς της πόλης που κάλε­σαν στην κινη­το­ποί­η­ση υιο­θέ­τη­σαν δια­χει­ρι­στι­κά συνθήματα.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο