Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανικά μνημεία για τον Μαρξ και τον Ένγκελς

Ο Μαρξ διχάζει ακόμη τη γενέτειρά του

Φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 150 χρό­νια από τη συγ­γρα­φή του πρώ­του βιβλί­ου του «Το Κεφα­λαίο» ενώ το 2018 είναι η επέ­τειος των 200 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του Καρλ Μαρξ. Στη γενέ­τει­ρά του Τρηρ το θέμα των εορ­τα­σμών της επε­τεί­ου διχά­ζει. Στο μετα­ξύ η Κίνα προ­σέ­φε­ρε ένα τερά­στιο άγαλ­μα ύψους 6 μέτρων στην Τρηρ ως δώρο. Μετά από μακρές δια­βου­λεύ­σεις στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο η πόλη απο­δέ­χθη­κε το κινε­ζι­κό δώρο.

marx1
Πόσο επίκαιρος είναι σήμερα ο Μαρξ;

Ήδη το 2013 η Τρηρ είχε γιορ­τά­σει τα 130 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Γερ­μα­νού φιλο­σό­φου και θεω­ρη­τι­κού του κομ­μου­νι­σμού. Με αυτή την αφορ­μή ο γερ­μα­νός εικα­στι­κός Ότμαρ Χερλ είχε παρου­σιά­σει στο κέντρο της πόλης μια εγκα­τά­στα­ση με 500 κόκ­κι­νες φιγού­ρες του Μαρξ από ξύλο.

marx2

Ο σκεπτόμενος Ένγκελς

Περί­που τέσ­σε­ρα μέτρα είναι το ύψος του μπρούν­τζι­νου αγάλ­μα­τος του έτε­ρου γερ­μα­νού «πατέ­ρα» του κομ­μου­νι­σμού Φρί­ντριχ Ένγκελς. Το άγαλ­μα αυτό βρί­σκε­ται στο Βού­περ­ταλ, τη γενέ­τει­ρα του Ένγκελς. Και αυτό είναι δώρο της κυβέρ­νη­σης της Κίνας.

marx3
Πνευματικά αδέρφια

Το μνη­μείο των Μαρξ-‘Ενγκελς στο Βερο­λί­νο είναι αφιε­ρω­μέ­νο στους δύο συγ­γρα­φείς του «Κομ­μου­νι­στι­κού Μανι­φέ­στου». Το Μανι­φέ­στο πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σε το 1848 και περιε­λάμ­βα­νε μόλις 30 σελί­δες. Το μνη­μείο ανέ­γει­ρε η κυβέρ­νη­ση της Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας το 1986. Αν και αρχι­κά έβλε­παν προς τα Ανα­το­λι­κά, μετά το 2010 οι δύο φιλό­σο­φοι βλέ­πουν πλέ­ον προς τη Δύση.

marx4
Λαξευμένο στην πέτρα

Το πέτρι­νο μνη­μείο του Καρλ Μαρξ στο Κέμνιτς ξεχω­ρί­ζει για τη γεω­με­τρία του. Φιλο­τε­χνή­θη­κε στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’70 και έχει ύψος που φτά­νει τα 13 μέτρα. Πίσω του δια­βά­ζου­με τη διά­ση­μη φρά­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Μανι­φέ­στου «Προ­λε­τά­ριοι όλων των λαών ενω­θεί­τε!» στα Γερ­μα­νι­κά, τα Αγγλι­κά, τα Γαλ­λι­κά και τα Ρωσικά.

marx5

Μαρξ αντί Μπίσμαρκ

Σε αυτή την πέτρα στην πόλη Φυρ­στεν­βάλ­ντε υπήρ­χε κάπο­τε μνη­μείο προς τιμή του ιστο­ρι­κού καγκε­λα­ρί­ου Ότο φον Μπί­σμαρκ. Το μνη­μείο Μπί­σμαρκ αντι­κα­τα­στά­θη­κε το 1945 με την πλά­κα αυτή, η οποία είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον Καρλ Μαρξ.

marx6

Στο πανεπιστήμιο της Λειψίας

Για πάνω από 30 χρό­νια το μπρούν­τζι­νο ανά­γλυ­φο του Μαρξ κοσμού­σε την είσο­δο του Πανε­πι­στη­μί­ου της Λει­ψί­ας, το οποίο την περί­ο­δο του κομ­μου­νι­σμού λεγό­ταν Πανε­πι­στή­μιο Καρλ Μαρξ. Το 2006 με αφορ­μή εργα­σί­ες ανα­καί­νι­σης πολ­λοί είχαν υπο­στη­ρί­ξει ότι το μνη­μείο φέρει ένα συγκε­κρι­μέ­νο ιδε­ο­λο­γι­κό φορ­τίο και άρα πρέ­πει να αφαι­ρε­θεί. Τελι­κά απλώς μετα­φέρ­θη­κε σε άλλο σημείο του πανεπιστημίου.

marx7

 

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο