Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα θα παραμείνει υπό την επιτήρηση των πιστωτών μέχρι το 2059

Εκτε­νείς είναι οι ανα­φο­ρές του γερ­μα­νι­κού τύπου στην τελευ­ταία ομι­λία του Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο. «Θα βγει το 2018 η Ελλά­δα επι­τέ­λους από την κρίση;».

Ανα­φε­ρό­με­νη στην τελευ­ταία ομι­λία του Αλέ­ξη Τσί­πρα στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο η εφη­με­ρί­δα Berliner Morgenpost υπό τον τίτλο «Ο Τσί­πρας ετοι­μά­ζει νέο πακέ­το μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων με μέτρα περι­κο­πών» επι­ση­μαί­νει: «Με τη νέα χρο­νιά η Ελλά­δα εισέρ­χε­ται στην τελι­κή ευθεία: μέσα σε μια εβδο­μά­δα η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να περά­σει από τη βου­λή ένα πολυ­νο­μο­σχέ­διο που περι­λαμ­βά­νει επι­πλέ­ον περι­κο­πές και μεταρ­ρυθ­μί­σεις. (…) Με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες η κυβέρ­νη­ση επι­διώ­κει να περιο­ρί­σει στο ελά­χι­στο τη δημό­σια συζή­τη­ση. Διό­τι το πολυ­νο­μο­σχέ­διο περι­λαμ­βά­νει μια σει­ρά αμφι­λε­γό­με­νων μέτρων. Το πιο επί­μα­χη διά­τα­ξη αφο­ρά στις αλλα­γές του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία. Μελ­λο­ντι­κά οι εργα­τι­κοί αγώ­νες θα γίνο­νται μόνον όταν επι­τυγ­χά­νε­ται από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στις γενι­κές συνε­λεύ­σεις των συν­δι­κά­των με άμε­ση ψηφοφορία».

Παρα­κά­τω ο αρθρο­γρά­φος επι­ση­μαί­νει ότι ο δρό­μος είναι ακό­μη μακρύς: «Η Ελλά­δα απέ­χει πολύ ακό­μη από τον στό­χο. Οι Οίκοι συνε­χί­ζουν να κατα­τάσ­σουν τα ελλη­νι­κά ομό­λο­γα στην κατη­γο­ρία ‘σκου­πι­διών’ (junk). Ανά­λο­γα με τον οίκο οι αξιο­λο­γή­σεις κυμαί­νο­νται από πέντε μέχρι επτά βαθ­μί­δες κάτω από την ‘επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα’. Η χώρα πρέ­πει επο­μέ­νως να ανα­κτή­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την εμπι­στο­σύ­νη των επεν­δυ­τών. Στο μετα­ξύ η Ελλά­δα θα παρα­μεί­νει υπό την επι­τή­ρη­ση των πιστω­τών μέχρι να απο­πλη­ρώ­σει και το τελευ­ταίο δάνειο. Σύμ­φω­να με τωρι­νούς υπο­λο­γι­σμούς αυτό θα διαρ­κέ­σει μέχρι το 2059».

Ομι­λία Τσί­πρα στο Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο: Η φάκα και το τυράκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο