Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανικό μουσείο αρνείται να επιστρέψει στην Ελλάδα μια κεφαλή Κενταύρου από τον Παρθενώνα

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ζητεί να επι­στρα­φεί στη χώρα μια κεφα­λή Κενταύ­ρου από τον Παρ­θε­νώ­να που εκτί­θε­ται εδώ και 160 χρό­νια στο μου­σείο Μάρ­τιν φον Βάγκνερ του πανε­πι­στη­μί­ου Βίρτσ­μπουργκ στη Γερ­μα­νία, κάτι που όμως το πανε­πι­στή­μιο αρνεί­ται να κάνει.

Η κεφα­λή του Κενταύ­ρου είναι ηλι­κί­ας μεγα­λύ­τε­ρης των 2.400 ετών και βρι­σκό­ταν στη μετό­πη του Παρ­θε­νώ­να, μεγά­λο μέρος της οποί­ας βρί­σκε­ται εδώ και 200 χρό­νια στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο του Λονδίνου.

Η κεφα­λή περι­ήλ­θε στην κατο­χή του Μάρ­τιν φον Βάγκνερ — ενός Γερ­μα­νού ζωγρά­φου, γλύ­πτη και συλ­λέ­κτη έργων τέχνης — το πρώ­το μισό του 19ου αιώ­να από μια ιτα­λι­κή ιδιω­τι­κή συλ­λο­γή. Τότε δεν γνώ­ρι­ζε ότι το έργο τέχνης αυτό απο­τε­λού­σε μέρος του Παρθενώνα.

Τώρα η Ελλά­δα ζητεί την επι­στρο­φή του, όπως δηλώ­νει ο Γιό­χεν Γκρί­σμπαχ καθη­γη­τής Κλα­σι­κής Αρχαιο­λο­γί­ας στο πανε­πι­στή­μιο του Βίρτσμπουργκ.

«Λαμ­βά­νου­με τακτι­κά επι­στο­λές από την Ελβε­τία. Εκεί έχει την έδρα της μια επι­τρο­πή για την επι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να. Όμως η απά­ντη­ση είναι η ίδια: δυστυ­χώς δεν μπο­ρού­με να δώσου­με πίσω το έργο», πρό­σθε­σε.

Το πανε­πι­στή­μιο δικαιο­λο­γεί την άρνη­σή του λέγο­ντας ότι η κεφα­λή του Κενταύ­ρου ήταν κλη­ρο­δό­τη­μα του Μάρ­τιν φον Βάγκνερ, ο οποί­ος είχε τονί­σει ότι δεν μπο­ρεί να που­λη­θεί ή να δοθεί αλλού. Μάλι­στα τονί­ζει ότι το σχε­τι­κό έγγρα­φο με την απαί­τη­ση του φον Βάκ­γνερ, που χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1858, βρί­σκε­ται στο αρχείο του πανεπιστημίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο