Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γεωργία: Κάτοικοι κωμόπολης εγκατέστησαν άγαλμα προς τιμήν του Στάλιν

Μέσα στον ορυ­μα­γδό των γεγο­νό­των με την ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, μια ευχά­ρι­στη είδη­ση ήρθε από την Γεωργία.

Παρα­βλέ­πο­ντας την χρό­νια αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα και τις αντι­δρά­σεις των αρχών, κάτοι­κοι της κωμό­πο­λης Βαριά­νι, στην περιο­χή του Γκό­ρι, πήραν την πρω­το­βου­λία και εγκα­τέ­στη­σαν ανδριά­ντα του πιο διά­ση­μου συντο­πί­τη τους. Του Ιωσήφ Στάλιν.

Σύμ­φω­να δήλω­ση κατοί­κου της περιο­χής, η ιστο­ρι­κή φιγού­ρα του Στά­λιν χαί­ρει της εκτί­μη­σης και του σεβα­σμού από την πλειο­ψη­φία των κατοί­κων στο Βαριάνι.

Σημειώ­νε­ται ότι το 2010 οι αρχές είχαν προ­χω­ρή­σει στην διά­λυ­ση μνη­μεί­ου του Στά­λιν στο Γκό­ρι. Οκτώ χρό­νια αργό­τε­ρα, το 2018, εργα­ζό­με­νοι και μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος επα­νε­γκα­τέ­στη­σαν προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού ηγέ­τη στην πλα­τεία της πόλης, τιμώ­ντας την 138η επέ­τειο από τη γέν­νη­σή του.

Για την ιστο­ρία, ο Ιωσήφ Βησ­σα­ριό­νο­βιτς Τζου­γκα­σβί­λι γεν­νή­θη­κε στο Γκό­ρι της τότε αυτο­κρα­το­ρι­κής Ρωσί­ας στις 18 Δεκέμ­βρη 1878.

Πηγή: idcommunism.com

Ο Στά­λιν θα στοι­χειώ­νει για πάντα τα όνει­ρα τους…

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο