Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γεωργία Μπίκα: Οριστικά στο αρχείο η υπόθεση βιασμού με απόφαση του Αρείου Πάγου

Ορι­στι­κά φαί­νε­ται πως κλεί­νει ο φάκε­λος με της κατη­γο­ρί­ες της Γεωρ­γί­ας Μπί­κα για βια­σμό το βρά­δυ της Πρω­το­χρο­νιάς σε ξενο­δο­χείο της Θεσσαλονίκης.

Η υπό­θε­ση παίρ­νει το δρό­μο για το αρχείο καθώς ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Αχιλ­λέ­ας Ζήσης απέρ­ρι­ψε το αίτη­μα αναί­ρε­σης του απαλ­λα­κτι­κού βου­λεύ­μα­τος για τον 27χρονο επι­χει­ρη­μα­τία το οποίο είχε υπο­βά­λει η πλευ­ρά της Γεωρ­γί­ας Μπίκα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι η 24χρονη είχε καταγ­γεί­λει ομα­δι­κό βια­σμό της σε σουί­τα­πο­λυ­τε­λούς ξενο­δο­χεί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενώ αρχι­κά κατη­γο­ρού­με­νος έχει βρε­θεί ένας 27χρονος επιχειρηματίας.

Για την υπό­θε­ση εκδό­θη­καν δυο απαλ­λα­κτι­κά βου­λεύ­μα­τα, με την 24χρονη να προ­σφεύ­γει στον Άρειο Πάγο ζητώ­ντας αναί­ρε­ση. Ωστό­σο, ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Αχιλ­λέ­ας Ζήσης αφού μελέ­τη­σε την υπό­θε­ση, απο­φά­σι­σε να μην ζητή­σει την αναί­ρε­ση του επί­μα­χου βουλεύματος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο