Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γεώργιος Ιακωβίδης, κύριος εκπρόσωπος της αστικής κοινωνίας

Στις 11 Ιανουα­ρί­ου 1853 γεν­νιέ­ται ο ζωγρά­φος Γεώρ­γιος Ιακω­βί­δης. Από τους γνω­στό­τε­ρους Ελλη­νες ζωγρά­φους. Υπήρ­ξε ο κυριό­τε­ρος εκπρό­σω­πος του γερ­μα­νι­κού ιμπρε­σιο­νι­σμού στην Ελλά­δα, οργα­νω­τής και πρώ­τος διευ­θυ­ντής της Εθνι­κής Πινα­κο­θή­κης και της Σχο­λής Καλών Τεχνών και ακαδημαϊκός. 

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των σπου­δών του, πήγε με υπο­τρο­φία στη «Βασι­λι­κή Βαυα­ρι­κή Ακα­δη­μία των Εικα­στι­κών Τεχνών» στο Μόνα­χο, όπου μαθή­τευ­σε δίπλα σε μεγά­λους Γερ­μα­νούς ζωγρά­φους. Μετά την επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα, το 1900, ασχο­λή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα με την οργά­νω­ση της Πινα­κο­θή­κης και των Σχο­λής Καλών Τεχνών. 

Σαν καλ­λι­τέ­χνης, δημιουρ­γός, δεν κατά­φε­ρε να ξεφύ­γει από μια καθα­ρά ακα­δη­μαϊ­κή τέχνη. Ο Ιακω­βί­δης, μπο­ρεί να ειπω­θεί, υπήρ­ξε ο κύριος εκπρό­σω­πος της αστι­κής κοι­νω­νί­ας που εκεί­νη την περί­ο­δο προ­σπα­θού­σε να δια­μορ­φώ­σει τα πολι­τι­στι­κά, αισθη­τι­κά της πρό­τυ­πα. Δεν είναι τυχαίο ότι χρί­στη­κε επί­ση­μος πορ­τρε­τί­στας της βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας και της «υψη­λής κοινωνίας». 

Φωτει­νή ανα­λα­μπή στη δημιουρ­γι­κή του στα­διο­δρο­μία είναι ο «Κόσμος των παι­διών», με έργα που έχουν ως κύριο περιε­χό­με­νό τους μικρά παι­διά και όπου απο­κα­λύ­πτε­ται η ευαι­σθη­σία του Ιακω­βί­δη και η κατα­νό­η­ση του παι­δι­κού ψυχισμού.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο