Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γεώργιος Σεφέρης — Πέθανε σαν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 1971

Σαν σήμε­ρα 20 Σεπτεμ­βρί­ου του 1971 πέθα­νε ο νομπε­λί­στας ποι­η­τής, Γεώρ­γιος Σεφέ­ρης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Γεώρ­γιου Σεφε­ριά­δη. Δύο ημέ­ρες μετά στις 22/9/1971 σε μια εκκλη­σία στην οδό Κυδα­θη­ναί­ων χιλιά­δες λαού ήτα­νε εκεί να τον χαι­ρε­τή­σουν και να αφή­σουν λουλούδια!

Ένα πολύ­χρω­μο ανθρώ­πι­νο ποτά­μι ακο­λου­θού­σε το φέρε­τρο του ποι­η­τή, οι δικτά­το­ρες ανή­συ­χοι και σε πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα με την αστυ­νο­μία από κοντά να παρα­κο­λου­θεί, τού­τη την απρό­ο­πτη και ίσως ανε­ξέ­λεγ­κτη κατάσταση.!

Φτά­νο­ντας η πομπή στην στην πύλη του Ανδρια­νού, το πλή­θος στα­μα­τά την κυκλο­φο­ρία και αρχί­ζει να τρα­γου­δά το (απα­γο­ρευ­μέ­νο) τρα­γού­δι του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη- σε στί­χους Σεφέ­ρη από το ποί­η­μα του «Στο περι­γιά­λι το κρυφό»:

 “στο περι­γιά­λι το κρυ­φό κι άσπρο σαν περιστέρι
…διψά­σα­με το μεση­μέ­ρι, μα το νερό γλυφό”…»

Η νεκρι­κή πομπή θα γίνει ένα με το πλή­θος που έχει συγκε­ντρω­θεί στο νεκρο­τα­φείο. Το ανθρώ­πι­νο ποτά­μι θα εξε­λι­χθεί σε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες αντι­δι­κτα­το­ρι­κές πορείες.

«Προ­κό­βου­με κατα­πλη­κτι­κά», είχε γρά­ψει ειρω­νι­κά ο ίδιος στην ατζέ­ντα του την ημέ­ρα του πραξικοπήματος.

Ολοι εξάλ­λου θυμού­νται την ιστο­ρι­κή δήλω­σή του κατά της χού­ντας την Παρα­σκευή της 28ης Μαρ­τί­ου του 1969. «Αυτή η ανω­μα­λία πρέ­πει να στα­μα­τή­σει. Είναι εθνι­κή επι­τα­γή. Τώρα ξανα­γυ­ρί­ζω στη σιω­πή μου».

Ο ποι­η­τής δεν θα ξανα­γυ­ρί­σει στη σιω­πή του. Λίγους μήνες αργό­τε­ρα καταρ­γεί­ται η προ­λη­πτι­κή λογο­κρι­σία και δημο­σιεύ­ε­ται το βιβλίο «Δεκα­ο­κτώ κεί­με­να», όπου εμπε­ριέ­χε­ται μετα­ξύ άλλων το ποί­η­μα «Οι γάτες του Αϊ Νικό­λα», πολι­τι­κή αλλη­γο­ρία για τη χούντα.

Αλλά και νεκρός ακό­μα ο Σεφέ­ρης θα «μιλή­σει» κατά της δικτατορίας.

 

 

Δια­βά­στε στις σελί­δες του περιοδικού:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο