Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γεώργιος — Φρειδερίκος Χέντελ

Στις 23 Φεβρουα­ρί­ου 1685 γεν­νιέ­ται ο Γεώρ­γιος — Φρει­δε­ρί­κος Χέντελ. Μεγά­λος Γερ­μα­νός συν­θέ­της. Εζη­σε τα περισ­σό­τε­ρα από τα δημιουρ­γι­κά του χρό­νια στο Λον­δί­νο. Σε ηλι­κία 17 χρο­νών έγι­νε οργα­νί­στας στην πόλη Χάλε. Αρχι­σε συν­θέ­το­ντας όπε­ρες, οι οποί­ες παρου­σιά­στη­καν με επι­τυ­χία στο Αμβούρ­γο και στη συνέ­χεια στο Λον­δί­νο. Στη βρε­τα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα μετά από ένα διά­στη­μα αντι­με­τω­πί­στη­κε με εχθρό­τη­τα κυρί­ως για πολι­τι­κούς λόγους, αφού στα έργα του σατί­ρι­ζε την αρι­στο­κρα­τία και τις συνή­θειές της. Εν τω μετα­ξύ ως συν­θέ­της πραγ­μα­το­ποιεί στρο­φή προς τα ορα­τό­ρια. Το ορα­τό­ριο «Μεσ­σί­ας», το πιο γνω­στό έργο του Χέντελ, παρου­σιά­στη­κε πρώ­τη φορά το 1742 στο Δου­βλί­νο. Το 1745, στον ένο­πλο αγώ­να των Αγγλων κατά της παλι­νόρ­θω­σης της δυνα­στεί­ας των Στιού­αρτ, τα ηρω­ι­κά έργα του Χέντελ εμψύ­χω­ναν το λαό. Πέθα­νε το 1759.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο