Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Βόγλης, άφησε ανεξίτηλα ίχνη στο θέατρο, στην κινηματογράφο και στην τηλεόραση

Ο Γιάν­νης Βόγλης γεν­νή­θη­κε στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 1937 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Πέλου Κατσέ­λη. Στο θέα­τρο πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1961, στην παρά­στα­ση του έργου του Μπέρ­τολντ Μπρεχτ «Η άνο­δος του Αρτού­ρο Ούι» σε σκη­νο­θε­σία Καρό­λου Κουν. Στη μεγά­λη του καριέ­ρα συνερ­γά­στη­κε με πρω­τα­γω­νι­στές όπως οι Κατρά­κης, Λαμπέ­τη και Αλε­ξαν­δρά­κης. Υπήρ­ξε βασι­κό στέ­λε­χος του ΚΘΒΕ.

Το πέρα­σμά του από το θέα­τρο άφη­σε ανε­ξί­τη­λα ίχνη, ερμη­νεύ­ο­ντας μια πλα­τιά γκά­μα ρόλων του κλα­σι­κού και του σύγ­χρο­νου ρεπερ­το­ρί­ου, στο πλάι επί­σης σπου­δαί­ων ηθοποιών.

Σημα­ντι­κή υπήρ­ξε, επί­σης, η παρου­σία του και στον κινη­μα­το­γρά­φο, όπου πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε πολ­λές ται­νί­ες. Στη μεγά­λη οθό­νη εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά το 1960 στην ται­νία του Μιχά­λη Κακο­γιάν­νη «Ερόι­κα», βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα του Κοσμά Πολί­τη. Έγι­νε ευρύ­τε­ρα γνω­στός από το βου­κο­λι­κό δρά­μα του Βασί­λη Γεωρ­γιά­δη «Το χώμα βάφτη­κε κόκ­κι­νο» (1966) και την αισθη­μα­τι­κή ται­νία του ίδιου σκη­νο­θέ­τη «Κορί­τσια στον ήλιο» (1969), στο ρόλο ενός βοσκού, που ερω­τεύ­ε­ται μια αγγλί­δα του­ρί­στρια. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η ατά­κα του «Στά­σου, μύγδα­λα!», που τον ακο­λου­θού­σε έκτοτε.

Συμ­με­τεί­χε, επί­σης, και σε πολ­λές τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές. Ξεκί­νη­σε το 1978 με το σήριαλ του Γιώρ­γου Σκα­λε­νά­κη «Έρω­τας και Επα­νά­στα­ση», που ανα­φε­ρό­ταν στα χρό­νια του ‘21 και τους έρω­τες της Σοφί­ας Ρέντη (Ηλέ­κτρα Παπα­να­στα­σί­ου) με τους ήρω­ες της επα­νά­στα­σης, Γιάν­νη Νοτα­ρά (Νίκος Γαλα­νός) και Δημή­τρη Καλ­λέρ­γη (Γιάν­νης Βόγλης) και ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 2010 με το κυπρια­κής παρα­γω­γής σήριαλ «Σε φόντο κόκκινο».

Συμ­με­τεί­χε σε εκδη­λώ­σεις ως αφη­γη­τής, ενώ είχε ασχο­λη­θεί και με τη σκηνοθεσία.

Τη δεκα­ε­τία του ’80 ήταν μέλος του θιά­σου “Ανα­το­λή”. Συνερ­γά­στη­κε ακό­μα με το Θέα­τρο “Πρά­ξη” της Μπέ­τυς Αρβα­νί­τη. Διε­τέ­λε­σε καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής στην ΕΘΑΛ της Λεμε­σού, στο Θεά­τρο Σκά­λα της Λάρ­να­κας και στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Ο Γιάν­νης Βόγλης «έφυ­γε από τη ζωή στις 20 Απρι­λί­ου 2016, σε ηλι­κία 78 ετών

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο