Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Γαλανόπουλος (ΟΕΝΓΕ): Τα κοστολογημένα προγράμματα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές (VIDEO)

Την πολι­τι­κή υπο­βάθ­μι­σης και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας, κατήγ­γει­λε ο Γιάν­νης Γαλα­νό­που­λος, για­τρός στο Θριά­σιο Νοσο­κο­μείο και μέλος της ΕΓ της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας, μιλώ­ντας στο κανά­λι «Open» το πρωί της Παρα­σκευ­ής 9 Ιού­νη, με αφορ­μή τα θανα­τη­φό­ρα περι­στα­τι­κά των τελευ­ταί­ων ημε­ρών σε Κω, Ν. Μάκρη και Χαλ­κι­δι­κή. Σημεί­ω­σε πως και σε άλλες χώρες της ΕΕ, στο πλαί­σιο αυτής της πολι­τι­κής, κυριαρ­χούν τα πρω­τό­κολ­λα που βάζουν μπρο­στά το κόστος, μόνο που αυτά τα κοστο­λο­γη­μέ­να προ­γράμ­μα­τα που ακού­με και στη χώρα μας κοστί­ζουν ανθρώ­πι­νες ζωές.

Ανέ­φε­ρε ότι κυβέρ­νη­ση παρα­χώ­ρη­σε τις δευ­τε­ρεύ­ου­σες δια­κο­μι­δές στον ιδιώ­τη, προ­σθέ­το­ντας πως στο ΕΚΑΒ δεν έχουν γίνει ούτε οι απα­ραί­τη­τες προ­σλή­ψεις, εδώ και χρό­νια, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­γρά­φο­νται εκα­το­ντά­δες ελλεί­ψεις προσωπικού.

Όσον αφο­ρά τα οικο­νο­μι­κά κίνη­τρα που δίνει η κυβέρ­νη­ση στους για­τρούς για να μετα­βούν στα νησιά, σημεί­ω­σε πως δεν επαρ­κούν για να καλύ­ψουν τις βασι­κές ανά­γκες για στέ­γα­ση, οικο­γε­νεια­κά έξο­δα κλπ. ενώ η κυβέρ­νη­ση ποτέ δεν εφάρ­μο­σε τις σχε­τι­κές δικα­στι­κές απο­φά­σεις για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς των για­τρών. Πρό­σθε­σε πως, εκτός του κόστους δια­βί­ω­σης που πρέ­πει να καλύ­πτε­ται επαρ­κώς, χρειά­ζε­ται ακό­μα να δημιουρ­γη­θεί κάποιας μορ­φής υγειο­νο­μι­κός σχη­μα­τι­σμός, με τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της χώρας, ώστε να μη χάνο­νται άδι­κα ανθρώ­πι­νες ζωές, αλλά και δίκτυο άμε­σης μετα­φο­ράς σε νοσο­κο­μεία όταν χρειά­ζε­ται να γίνουν επεμ­βά­σεις για σοβα­ρά περιστατικά.

Έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα το Νοσο­κο­μείο Καλα­μά­τας, όπου πρό­σφα­τα ο μονα­δι­κός επεμ­βα­τι­κός καρ­διο­λό­γος παραι­τή­θη­κε, αφού το νοσο­κο­μείο τον υπο­χρέ­ω­νε να χει­ρουρ­γεί μόνο κάθε Πέμ­πτη, για­τί μόνο αυτή τη μέρα καλύ­πτο­νται οι βάρ­διες του χει­ρουρ­γεί­ου από το νοση­λευ­τι­κό προσωπικό!

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο