Γιάννης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάννης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάν­νης ΜΗΛΙΏΚΑΣ Στο The Zoo Πρε­μιέ­ρα Σάβ­βα­το 4 Νοεμ­βρί­ου Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάν­νης ΜΗΛΙΏΚΑΣ, οι ανυ­πό­τα­κτοι της Ροκ έρχο­νται για δεύ­τε­ρη σεζόν μετά τις περ­σι­νές επι­τυ­χη­μέ­νες εμφα­νί­σεις τους στην μου­σι­κή σκη­νή του ΖΟΟ από το Σάβ­βα­το 5 Νοεμ­βρί­ου και κάθε Σάβ­βα­το για όλο τον Νοέμ­βριο και τον Δεκέμ­βριο. Ανα­τρέ­πουν τα δεδο­μέ­να σε κάθε τους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάν­νης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo.