Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Καλατζόπουλος… Λοιπόν, η Τέχνη του Ηθοποιού είναι εφήμερη

Κάπο­τε τελειώ­νει η Τέχνη του Ηθο­ποιού και δεν μένει τίπο­τα, για­τί ακό­μα κι αν κάποιος έχει αφή­σει ται­νί­ες ή βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νες παρα­στά­σεις, αυτά δεν είναι παρά η σκιά της Τέχνης του, η οποία μόνο ζωντα­νά, μπρο­στά σε ζωντα­νό Κοι­νό μπο­ρεί να υπάρ­ξει. Για­τί σας τα λέω αυτά τα γνω­στά και τετριμμένα; 

Ε, για­τί λέω να πηγαί­νω κι εγώ σιγά-σιγά, μεγά­λω­σα πια, καλύ­τε­ρα να μη με δεί­τε κι εμέ­να να ξεχνάω τα λόγια μου. Θα ολο­κλη­ρώ­σου­με με το καλό την περιο­δεία μας του “Ματω­μέ­νου Γάμου”, θα επα­να­λά­βου­με και για δυο μήνες τον ερχό­με­νο χει­μώ­να τις “Μάγισ­σες του Σάλεμ” και τέρ­μα ο ηθο­ποιός. Θα συνε­χί­σω να γρά­φω και ίσως να σκη­νο­θε­τώ αν υπάρ­χει κάτι που να μ’ ενδια­φέ­ρει πραγματικά. 

Ευχα­ρι­στώ όλους τους δασκά­λους, συνα­δέλ­φους και συνερ­γά­τες που δου­λέ­ψα­με μαζί όλα αυτά τα χρό­νια, ευχα­ρι­στώ κι εκεί­νους που μου πρό­τει­ναν πολύ ωραί­ες συνερ­γα­σί­ες για του χρό­νου. Ευχα­ρι­στώ βέβαια και τους θεα­τές και τους εύχο­μαι να παρα­μεί­νουν θεα­τρό­φι­λοι και να μη μπερ­δεύ­ουν το Θέα­τρο με το χρη­μα­τι­στή­ριο ‑είναι έννοιες εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές και εχθρι­κές μετα­ξύ τους.

Αυτά γρά­φει ο Γιάν­νης Καλα­τζό­που­λος, σε ανάρ­τη­ση στο FaceBook

Του ευχό­μα­στε από καρ­διάς να μην κρα­τή­σει το λόγο του, έχο­ντας ακό­μη πολ­λά να δώσει -ηθο­ποιός σημαί­νει φως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο