Γιάννης Νεγρεπόντης, ο δημιουργός του εμβληματικού αντιφασιστικού τραγουδιού

Ο Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης, από τους πρω­το­πό­ρους της «πολι­τι­στι­κής επα­νά­στα­σης» της δεκα­ε­τί­ας του ‘60, έγι­νε ευρύ­τε­ρα γνω­στός και αγα­πη­τός με τα τρα­γού­δια του «Το ακορ­ντε­όν» (που τελειώ­νει με το σύν­θη­μα «δεν θα περά­σει ο φασι­σμός») και «Τρί­τος παγκό­σμιος» που μελο­ποί­η­σε ο Μάνος Λοΐ­ζος. Ο ίδιος μελο­ποί­η­σε τα αντι­ρα­τσι­στι­κά Νέγρι­κα, που τρα­γού­δη­σε η Μαρία Φαρα­ντού­ρη. Ήταν τα τρα­γού­δια που έγι­ναν αρχι­κά γνω­στά από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης, ο δημιουρ­γός του εμβλη­μα­τι­κού αντι­φα­σι­στι­κού τρα­γου­διού.